Vattenbilningsspecialen 2023: Full fart trots lågkonjunktur

Publicerad 28/3, 2023 kl. 11:11

Landets ganska kompakta gäng av vattenbilningsentreprenörer verkar haft fullt upp även under 2022. Varken pandemi, krigets utbrott i Ukraina eller de vikande konjunkturerna verkar ha rått på denna solida bransch och även 2023 ser lovande ut.

Framförallt den svenska infrastrukturen behöver upprustas vad gäller broar, viadukter, kajer, kraftverksdammar, parkeringshus med mera. Som vi vet sedan länge så finns ingen reparationsmetod som kan mäta sig med vattenbilningstekniken som endast tar bort den skadade betongen och lämnar en ren och bra yta för ny vidhäftning. När tekniken uppfanns på 1970-talet så var användningsområdet främst begränsat till applikationer där vattnet inte skadade något. Idag när tekniken vidareutvecklats en hel del kan vattenbilningstekniken även användas i mera känsliga applikationer vilket gjort att fler entreprenörer börjat intressera sig för tekniken som ett komplement till de andra rivningsmetoder de använder.

 

Conjet AB

Som vi berättat om många gånger tidigare så uppfanns vattenbilningstekniken i Sverige, på samma sätt som många andra bearbetningsmetoder inom bygg- och anläggning. Andra exempel är de fjärrstyrda rivningsrobotarna eller de planetväxlade golvsliparna för slipning och polering av betonggolv. Vattenbilningsteknikens användning är idag utbredd i hela världen och en välkänd metod. Mängden entreprenörer som erbjuder dessa tjänster är fortsatt inte extremt många men är idag en snabbt växande skara, framförallt i Europa och USA. Det finns idag två stora och erkända tillverkare, som båda är svenska, Conjet AB och Aquajet Systems AB. Båda startade ungefär samtidigt även om Conjet var något tidigare och var från början en del av Atlas Copco. Verksamheten köptes dock ut från Atlas Copco 1990 som ett management buyout av den dåvarande ledningen på Conjet. Idag ägs Conjet av det svensk-amerikanska bolaget Gulfstream Nordics som är majoritetsägare. Resterande del av bolaget ägs av företagets ledningsgrupp och tidigare anställda medarbetare. Conjets säte och fabrik ligger i Österhaninge söder om Stockholm och man har ett dotterbolag, lager och service i Charlotte, NC, USA. Bolagets omsättning ligger på 90 Mkr och man sysselsätter 29 anställda. Conjet upplever en stark uppgång med ökad försäljning världen över och upplever inte att lågkonjunkturen påverkat verksamheten. Marknaden för betongbilningsutrustning växer i paritet med efterfrågan på renovering av betongkonstruktioner. Flera slutkunder har börjat ifrågasätta manuella metoder och fler parametrar spelar in vid valet av leverantör. Conjets teknologi att avverka betong med hjälp av vattenbilning, så kallat hydrodemolition, där roboten utför en automatiserad process - ACR (Automated Concrete Removal) som effektiviserar betongbilningen och bidrar till ökad säkerhet för operatören, tillsammans med ökad produktivitet, gör att företaget står väl rustade att möta nuvarande och framtida konkurrens, enligt Conjet själva.

Under 2022 inledde bolaget samarbeten med en rad nya distributörer runt om i världen.

För att möta den framtida tillväxten kommer man löpande att investera i såväl fysisk närvaro på prioriterade marknader som i kapacitet och teknologisk utveckling. Conjet som företag är certifierade enligt ISO 9001:2015. Alla maskiner är CE-certifierade.

Nyligen tillsattes Johan Lindh som ny VD för Conjet. Lindh tillträdde i början av mars i år och har en lång bakgrund av att leda och utveckla affärer över hela världen. Han har tillbringat 10 år på AB Volvo och han har arbetat i hissbranschen med kunder i ett 40-länder. Detta är hans tredje vd-post och med Johans ledarskap är Conjet inställd på att accelerera tillväxten och vidareutveckla relationerna med befintliga och nya kunder globalt.

”Vi är glada att välkomna Johan till Conjet. Hans beprövade erfarenhet och meritlista inom B2B-försäljning på global basis för nischteknologier, såsom Automated Concrete Removal, gör honom väl lämpad för att ta vårt företag in i framtiden. Styrelsen för Conjet är mycket entusiastiska över att få med Johan ombord”, säger Conjets styrelseordförande Peter Ankerst.

”Jag är hedrad och glad över att bli en del av Team Conjet. En del i att jag accepterade uppdraget som VD i Conjet bottnar i att jag är imponerad av vad den här tekniken kan åstadkomma. En Conjet-robot kan utföra arbetet för upp till 25 operatörer med bilningsspett, minska kostnaderna och öka säkerheten på ett hållbart sätt. Conjet har ett fantastiskt team med mycket entusiasm och driv. Och vi har redan ett internationellt fotavtryck med distributörer över hela världen. Jag är också stolt över företagets 35åriga erfarenhet på marknaden och arvet från Atlas Copco.

Vattenbilningstekniken från Conjet fångar alla nödvändiga nyckelaspekter av en modern teknisk lösning och miljömässig hållbarhet, stark ROI och stora förbättringar för arbetsmiljö och säkerhet”, kommenterar Johan Lindh.

www.conjet.com

 

Aquajet Systems AB

Aquajet Systems AB har sitt säte och tillverkning i Holsbybrunn. För några år sedan förvärvades Aquajet Systems av Brokk AB och fick genom förvärvet ett väl utbrett nätverk av egna försäljnings- och serviceföretag runt om i världen med hela 11 egna dotterbolag ägda av Brokk och ett stort antal andra distributörer. Aquajet har redan innan de förvärvades av Brokk visat på en mycket kraftfull produktutveckling med lanseringen av en rad nya maskiner och utrustningar för vattenbilning. Aquajet Systems säljer sin produkter över hela världen och omsätter cirka 130 Mkr årligen.

www.aquajet.se

 

Det var lite kort information om våra tillverkare. Nu följer information från en handfull vattenbilningsentreprenörer på den svenska marknaden där de flesta av dem är välkända för er läsare.

 

BVA Group

Först ut i presentationen är BVA Group som grundades av Tobias Thil, Andreas Nordström och E-Holding AB, 2013. Verksamheten ägs idag av BVA Group Holding AB. Under 2022 omsatte man cirka 77 Mkr och sysselsatte 27 anställda. Under 2023 beräknar man att landa på en omsättning av 130 Mkr. Sätet för bolaget ligger på Mariehällsvägen 37A i Bromma. Bolaget har dotterbolaget BVA Bygg- & Industriservice AB i Karlstad. Det geografiska arbetsområdet är hela landet men de flesta arbetena utförs från Mälardalen och söder ut i landet. De vanligast förekommande uppdragen är vattenbilningsarbeten i parkeringshus och garage, infrastrukturella projekt som broar, viadukter och liknande samt arbeten i värmekraftverk. På den senaste tiden har arbeten i parkeringshus och fogbyten på Essingeleden i Stockholm dominerat. Just nu jobbar man med byte av brolager i Gröndal för Trafikverket samt ett antal garagerenoveringar för Stockholms Fastighetsbolag samt några bostadsrättsföreningar. Under den senaste tiden har BVA Group investerat i vattenreningsutrustning EcoClear från Aquajet Systems och handlansutrustningar från Hammelmann.

Trots det rådande läget med tidigare pandemi och under 2022 kriget i Ukraina upplever BVA Group ingen som helst förändring i konjunkturerna vare sig under 2022 eller inför 2023. Arbetet rullar på för fullt och tillgången på jobb är mycket god. Istället upplever man 50 procent högre beläggning av jobb vilket kommer att leda till att man behöver utöka personalstyrkan under året. ”Det finns gott om jobb så att det räcker till alla aktörer i branschen under hela året”, säger Andreas Nordström på BVA Group.

BVA Group är certifierade enligt systemet Achilles UNCE och personalen uppdateras kontinuerligt om nya regler och förordningar.

www.bvagroup.se

 

Svensk Vattenbilningsteknik AB

Svensk Vattenbilningsteknik AB, i artikeln förkortat SVT, grundades redan 1986 av bröderna Andersson och har under åren byggt upp en verklig specialistkompetens inom vattenbilning. Sedan några år tillbaka ägs verksamheten av Eleda Group AB med säte i Malmö. Eleda Group är en omfattande koncern med fokus på infrastrukturtjänster. Omsättningen för SVT under 2022 hamnade på nära 20 Mkr och man räknar att hamna på ungefär samma omsättning under 2023. Bolaget har i nuläget 11 anställda. Förutom huvudkontoret i Vetlanda har bolaget filialer i Göteborg och Lysekil. Det geografiska arbetsområdet är södra Sverige med tyngdpunkt på västkusten. SVT har sedan länge specialiserat sig på arbeten i hamnanläggningar med renovering av balkar, undersida kajdäck med mera men man utför även arbeten på vägbroar och parkeringshus samt liknande. Under den senaste tiden har man bilat en hel del primär- och sekundärbalkar för Göteborgs Hamns räkning samt Preemraff i Lysekil. ”Vid sådana här projekt kommer inte kapaciteten i första hand unta snarare att man lyckas uppnå ett förutbestämnt resultat”, berättar Janne Andersson på SVT.

Exempel på kommande uppdrag är arbeten vid Kungstensmotet i Göteborg för Gatu- & Väg Väst samt arbeten vid Värö Bruk för Skanska.

I nuläget planerar SVT inte för några större investeringar under 2023. Vad gäller konjunkturerna så tycker Janne Andersson att förra året gav ett mycket bra utfall och ingen nedgång uppfattades. Vad gäller 2023 så är orderingången fortsatt god men en del inplanerade projekt är försenade, berättar han. Han kommenterar konkurrenssituation som att andelen aktörer har ökat i Göteborgsregionen. Vad gäller samarbeten med andra aktörer så lyder SVT under Gatu- & Väg Väst Göteborg där även Betongteknik Väst, V-Bot Tjörn och Aqua Power Göteborg ingår. SVT är inte certifierade enligt något särskilt certifieringssystem men jobbar med dokument enligt en certifiering. Samtliga anställda har dessutom utbildning för arbete med högtrycksteknik och säkerhet samt innehar alla utbildningar som krävs på respektive arbetsplats.

www.svenskvattenbilningsteknik.se

 

SVB – Svensk Vattenblästring

SVB är ett bolag i söder som tagit marknadsandelar under ett antal år. Bolaget grundades av Jörgen Persson 1991 och idag ägs bolaget av Jörgen Persson, Jonas Björk, Johannes Strömberg samt bolaget Lassila & Tikanoja Oy. Under 2022 landade omsättning på hela 160 Mkr och prognosen för 2023 är satt till en ökning på 20 Mkr till totalt 180 Mkr. Bolaget sysselsätter idag 75 anställda.

SVBs huvudkontor ligger i Tyringe i Skåne men man har filialer även i Karlshamn i Blekinge och Stenungsund i Västra Götaland. Det geografiska arbetsområde är främst södra Sverige men det händer att man utför uppdrag i andra delar av landet och i de nordiska grannländerna.

SVB levererar vattenbilningsuppdrag till kunder inom process- och tillverkningsindustrin samt byggbranschen. Främst handlar det om värmekraftverk, kemisk industri samt fastighet och infrastruktur, där uppdragen domineras av vattenbilning av eldfast infodring i komplex miljö samt vattenbilning av kantbalkar och överkonstruktioner i infrastrukturbyggen. Tack vare sin egenutvecklade vattenreningsteknik får de fortlöpande särskilt utmanande uppdrag där kraven på reningen är avgörande.

Under 2022 utförde SVB en rad uppdrag runt om i landet och här följer några exempel: Vattenbilningsuppdragen inom förbränningsindustrin har fortsatt i stor omfattning, där man bland annat vattenbilar eldfast infodring. Många av uppdragen omfattar även recirkulering och rening av processvattnet som uppstår, ett koncept som enligt SVB sparar åtskilliga mängder vatten. Ett annat stort uppdrag har handlat om renovering av in- och utsida av vattentorn. Projektet omfattade vattenblästring av ytskikt och vattenbilning av betongskador, samt hantering av restavfall, vilket innebär att man med vakuumsugbilar avlägsnat och transporterat processvatten och slam. ”Vårt helhetsåtagande för vattenbilningsentreprenader är en klar styrka som välkomnas av våra kunder”, tillägger Martin Bernebring som är marknadschef på SVB.

Exempel på pågående projekt är att man för närvarande genomför ett större vattenbilningsuppdrag i parkeringsgarage samt diverse kortare projekt runt om i södra Sverige.

Vad gäller konjunkturläget säger Bernebring att man under föregående år upplevt en relativt oförändrad köpkraft hos sina kunder, trots viss påverkan av världsmarknadsläget. ”Omvärldssituationen gör det svårt att bedöma den fortsatta utvecklingen och det är tänkbart att följdeffekter kan bli märkbara under året. Trots detta indikerar de allra flesta av våra kunder goda prognoser även för 2023 och året ser ljust ut, med många projekt bokade både inom värmekraftindustrin och på infrastruktursidan”, säger Bernebring.

Gällande konkurrenssituationen har SVB inte mött några nya aktörer eller upplevt några större omfördelningar av marknadsandelarna. Man upplever konkurrenssituationen som god och ser en fortsatt ökad efterfrågan på alla sina tjänster inom högtrycksteknik, särskilt då vattenreningsteknik vilken man hävdar är i absoluta framkant när det gäller effektivitet och krav på vattenkvaliteten.

Vad gäller de krav som ställs från kunderna så upplever SVB en fortsatt utveckling mot att kunderna ställer allt högre krav gällande hanteringen av spolvattnet i vattenbilningsuppdragen. ”Även om frågan tidigare varit aktuell så är det numera ofta en förutsättning för att vara en tänkbar leverantör för uppdraget. Vi tycker att detta är ett positivt framsteg som driver teknikutvecklingen fortare framåt, det är bra för såväl kunden som vår miljö. SVB ligger långt framme när det kommer till vattenreningsteknik och uppfyller idag alla gällande krav. Vi ser dock ännu fler möjligheter och arbetar kontinuerligt med förbättring av de reningsmetoder som används”, säger Bernebring.

SVB är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Samtliga medarbetare har genomgått utbildning för att arbeta med höga tryck. Utbildningen omfattar såväl teoretisk som praktisk del, där operatören lär sig att arbeta säkert med höga tryck, hur man förebygger arbetsolyckor och förslitningsskador samt hur man skapar en trivsam och sund kultur på arbetsplatsen. Vid interna utbildningar går man regelbundet igenom risker med jobbet, god ergonomi och vikten av rätt skyddsutrustning.

SVB har en långsiktig plan om att fortsätta sin geografiska expansion i syfte att komma närmare sina nuvarande och potentiella kunder, framför allt på väst- och östkusten.  Detta kommer innebära stora investeringar i personalresurser inom alla kompetenser och en fortsatt offensiv expansion av SVBs maskinella utrustning, där man investerar i modern teknik.

www.teamsvb.se

 

Vattenjetten AB

Vattenjetten AB är en helt ny aktör på marknaden som bolag men personalen har varit med länge och arbetat inom andra bolag. Läs artikeln om bolaget på sidorna 38-39.

www.vattenjetten.se

 

Waterjet Entreprenad i Stockholm AB

Det här bolaget grundades så sent som 2014 men har sina rötter så långt tillbaka som på 1980-talet. Professionell Demolering kan inte låta bli att beröra detta. Allt började med NCC dotterbolag NCC Waterjet som drev av Thomas Åberg på den tiden. Verksamheten togs med tiden över av Åberg och bolaget namnändrades till Waterjet Entreprenad AB. Sedan 2014 heter bolaget Waterjet Entreprenad i Stockholm AB och verksamheten ägs av Delete Sweden AB. Bolaget omsatte under 2022 cirka 48Mkr och för innevarande år räknar man med att passera 50Mkr. Företaget har idag 12 anställda. Huvudkontoret för verksamheten ligger i Haninge medan man har en filial i Göteborg. Genom att man ägs av Delete Sweden AB finns man representerade på många platser runt om i Sverige. Waterjet arbetar över hela landet men tar sig även en hel del uppdrag i hela Norden. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är vattenbilning av betongytor i parkeringshus, på broar, kajer med mera men man gör också en hel del mindre uppdrag vid exempelvis felgjutningar.

Några exempel på genomförda uppdrag är vattenbilning av parkeringshus vid Filmstaden i Uppsala. Beställare var ABTK och här vattenbilade man cirka 3000 kvm bjälklag samt tak och pelarskador. Vid Västlänken i Göteborg bilade man så kallade D-Walls där det rörde sig om cirka 150 kubikmeter. Man använde sig av två robotenheter och jobbet tog tre månader att genomföra. Exempel på projekt som man jobbar med just nu är vattenbilning av parkeringshus i Husby där man renoverar bjälklag, pelare och väggar. Beställare av jobbet är DAB Group AB. Även i norska Heimdal renoverar man betongytor i ett parkeringsgarage. Här bilar man ramper och pelar. Även här är beställaren DAB Group AB. Det tredje DAB Group-exemplet är bilning av en brobana på en vägbro i Kåsered utanför Göteborg. För beställaren ABTK renoverar man hela fem p-hus i Täby. Här kommer man att vattenbila pelare i etapper under hela två år. Ett annat jobb för ABTK är vattenbilning av lokala skador samt fogar vid ett parkeringshus i Skärholmen.

Under 2022 förvärvade man en ny 40L containerpump från Conjet. Pumpen var av märket Hammelmann. Man har också förvärvat en vattenbilningsrobot och en flödespump av RPP Dyk. Båda produkterna cirka två år gamla. André Jansson, som är arbetschef på Waterjet, har varit med bolaget sedan länge. André berättar att man har hyfsat mycket att göra och framförallt mycket att räkna på. ”Men det märks att det är lite svalare på marknaden. Det är främst mindre tryck på mindre jobb. De stora projekten rullar på ganska bra. Jag upplever att byggsidan svalnat av något vilket troligtvis hänger ihop med det rådande läget i världen”, säger André. Han poängterar dock att han skulle önska en mera stabil konkurrensen på marknaden. ”Som det är nu så varierar prisbilden väldigt mycket från olika jobb och vilka som räknar på jobben. Det ger en väldigt flackande prisbild”, säger André.

André tillägger att man fått igång ett väldigt bra samarbete med DAB Group AB som resulterat i många projekt. ”DAB är väldigt professionella att jobba med, tycker jag”, säger André.

Målet under det närmaste åren är att fortsätta att ta marknadsandelar både i storstadsregionerna men även ute på landet. Om det kommer att ske organiskt eller genom förvärv får framtiden utvisa, enligt André.

Waterjet är certifierade via sitt moderbolag Delete och alla anställda är utbildade i vattenbilning. Man utbildar dessutom sin personal löpande för att göra dem väl rustade för de olika uppdragen som de utför.

För något år sedan berättade vi om Simon Bergwall på Bewes Vattenbilning. Simon arbetar numera som platschef på Waterjet.

www.delete.se/waterjet-entreprenad-ab/

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×