Mycket att göra men osund konkurrens i rivningsbranschen

Publicerad 16/9, 2021 kl. 16:18

För årets temaartikel Våra Rivningsentreprenörer har en nätt liten skara på fyra företag svarat på våra frågor. Något som vi väl får tolka att det finns mycket att göra på rivningsmarknaden. Men svaren ger ändå en god fingervisning om hur marknaden ser ut och vart den är på väg. Men alla medverkar pekar på en osund konkurrens och oschyssta spelregler.

Det går att läsa mellan raderna att när pandemin slog till skedde en uppbromsning under några månader på samma sätt som många andra branscher upplevde det. Sedan stabiliserades allt och återgick till närmast det normala. Men det finns en samstämmighet om att det råder en ganska osund konkurrenssituation med extremt pressade priser vilket släpper in oseriösa aktörer på marknaden. Vi har upplevt den här situationen i stor grad tidigare och det är inte positivt om en del av jobben går till oseriösa aktörer som inte följer de regelverk och den praxis som gäller i branschen. Bedömningen är också att beställarna ställer hårda krav men brister när det gäller att följa upp att kraven innehålls vilket leder till att fel aktörer tar sig in på marknaden. En uppmaning till beställarna är följa lagen om offentlig upphandling och vända sig till de aktörer som är branschföreningsanslutna.

 

En handfull specialiserade tungrivare

Branschorganisationen Byggnadsberedning för rivare, sanerare och betonghåltagare har idag cirka 125 medlemsföretag fördelat på rivare, sanerare och betonghåltagare. 48 av dessa medlemsföretag erbjuder rivningstjänster. Många av dem är betonghåltagare som främst erbjuder rivningstjänster med rivningsrobotar så det är inte fråga om tungrivning. Bland BFBs medlemmar är det cirka 25 entreprenörsföretag som arbetar med tungrivning varav drygt 15 specialiserade. Tillsammans omsätter dessa 25 företag drygt tre miljarder kronor. De fem företagen i denna temaartikel är alla tungrivare.

 

Destroy RC AB

Först ut i presentationen är Destroy RC AB som grundades 1995 av Johan Ahlström. Bolaget ägs och drivs fortsatt av Johan Ahlström. Bolaget erbjuder tjänster som lättrivning, tung rivning, sanering, håltagning samt åkeritjänster. Under 2020 omsatte man 94MSEK och för 2021 uppskattas omsättningen hamna på cirka 85MSEK. Företaget sysselsätter idag 46 personer. Det huvudsakliga geografiska arbetsområdet är Stockholm med omnejd. Två exempel på nyligen genomförda projekt är Kvarterat Sandstugan i Slakthusområdet, Kvarterat Vildmannen i centrala Stockholm. Arbetet vid kvarterat Vildmannen berättade vi om i PD 2. Ett större pågående projekt är Sturegallerian och området runt omkring som totaltrenoveras.

Inga större nyinvestering i maskinflottan har gjorts men maskinparken uppgraderas i paritet med att lagkraven förändras eller om det finns ytterligare behov beroende på projektens storlek.

Det är Tony Stigmanslid, som är affärschef på Destroy, som lämnat svaren. Vad gäller det nuvarande konjunkturläget så säger han att det ser bra ut. ”Det är mycket att räkna på men en hel del jobb drar ut på tiden vad gäller att startas upp”, säger Tony. Konkurrenssituationen är fortsatt stenhård med väldigt hård prissättning där flera krigar om jobben. ”Vad gäller prissättningen så är det marknaden som styr det helt och hållet. Sedan får man fråga sig som entreprenör om man vill anpassa sig till den prissättningen”, säger han. Det handlar alltså om pressade priser och hur långt ner man vill gå. Här har beställarna ett ansvar att inte alltid gå på det lägsta budet utan se på helheten. Om framtiden, det vill säga 2022 tror Tony att det kommer att se ut ungefär som i år med hyfsad tillgång på jobb. Han tror at industriprojekten kommer att öka samt även anläggningsjobben. Vad Destroy märker dock är att det idag är färre aktörer på komplicerade jobb. Bolaget är inte certifierad enligt någon gällande standard men de anställda har genomgått alla nödvändiga utbildningar som krävs.

www.destroyer.se

 

Haga R.O.T. Service i Norrköping AB

Norrköpingföretaget Haga R.O.T. grundades 1993 och firar snart 30-årsjubileum som rivningsentreprenör. Under de tre första åren drevs bolaget som ett kommanditbolag men ombildades till aktiebolag 1996. Grundare är John Torsell som fortsatt äger och driver bolaget. De tjänster som erbjuds är lätt och tung rivning, sanering, betonghåltagning, demontering, krossning och återvinning av betong och asfalt samt återbruk. Under 2020 omsatte företaget 125MSEK och man beräknar att hamna på ungefär samma omsättning följande 12 månader. Man sysselsätter idag 67 anställda. När det gäller det geografiska arbetsområdet så arbetar man med tung rivning och krossning i hela Sverige. Sanering och betonghåltagning är i huvudsak i mellan och södra Sverige. Några exempel på genomförda projekt är rivningen av hus 013 vid Universitetssjukhuset i Linköping. Utmärkande för detta projekt var det mycket högt ställda kraven mot verksamheten och tredje man. Cirka 8000 m² revs. Just nu arbetar man bland annat med rivningen av en brandskadad bilskrotanläggning, utför flera rivningar för Lantmännen samt projekt för statliga myndigheter som är sekretessbelagda.

Sedan förra året har man gjort en rad investeringar bland annat i en mobil återvinningskross av märket Rockster R1000S, en hjullastare av modellen Volvo L120 H samt en mängd maskiner och utrustningar för håltagning, sanering och arbetsmiljöförbättring.

John Torsell berättar att i början av pandemin upplevde man en del svårigheter med avvaktande beställare och projektstarter som sköts på framtiden. ”Men när pandemin hade bestämt sig eller marknaden bestämt sig hur den skulle hanteras så släppte det. Verksamheten har gått som tåget sedan dess”, säger John. John tror också att arbetstillgången under 2022 kommer att vara god. Vad gäller konkurrenssituationen så så är det fortsatt väldigt tufft. ”Lagen om offentlig upphandling funkar inte eller snarare gäller inte. Det är istället bottenpriser på allt som gäller generellt, inga andra aspekter tas med i beräkningen. Jag begriper faktiskt inte hur beställarna törs köpa till dessa låga priser”, säger John. Haga R.O.T. är certifierade enligt BF9K som ska bli BKMA. De anställda genomgår alla nödvändiga utbildningar för uppdragen. ”Att manskapet är ordentligt utbildade är en absolut förutsättning för att vi ska kunna utföra våra tjänster på ett lagligt och säkert sätt både för kunderna och för våra anställda”, tillägger John.

www.hagarot.se

 

AF Härnösands Byggreturer AB

Rivningsentreprenörer AF Härnösands Byggreturer grundades 1997 och ägs idag av AF Gruppen. Sätet ligger i Härnösand med filial i Stockholm. Man erbjuder tjänster som rivning, sanering, betonghåltagning och stenspräckning. Under 2020 landade omsättningen på 113MEK och man sysselsätter 54 anställda. Det geografiska arbetsområdet sträcker sig i princip över hela Sverige med tyngdpunkt på Stockholmsområdet och Norrlandskusten.

Under den senaste perioden och pågående har man genomfört många olika projekt i Stockholmsområdet med omnejd från Eskilstuna och Södertälje upp till Uppsala. Man har också genomfört många projekt längs Norrlandskusten. Sedan en tid tillbaka har man byggt upp en egen håltagningsavdelning som man satsar vidare på och gör nyinvesteringar i maskiner vart efter. Man har även startat upp en stenspräckningsavdelning. Maskinparken har utökats med ett antal nya Brokk-robotar. Nicklas Klingberg jobbar med anbudsförfrågningar på företaget och berättar som de andra tillfrågade att det år gott om jobb att räkna på men att prispressen är mycket hård. Han tror att tillgången på jobb kommer att vara god även under 2022.

Bolaget innehar asbestsaneringstillstånd samt transporttillstånd. Bland ubildningar har personalen genomgått Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U, Miljöansvarigutbildning, Asbestsanering, PCB-sanering, Säkra lyft, Heta arbeten, Mobil arbetsplattform, Brandskydd på byggarbetsplatser, Ställningscertifikat, Arbetsledarutbildning, Hjärt- och lungräddning.

www.byggreturer.se

 

Lotus-koncernen

Sist ut i presentationen är Lotus Maskin & Transport AB. Inom Lotus-koncernen har det hänt väldigt mycket under de senaste åren. Sist vi skrev om Lotus var i samband med att man förvärvade företagen Rivab och Rivners. Sedan dess har det hänt mycket mer. Man förvärvade Deletes rivningsverksamhet i Sverige för ett par år sedan och i våras meddelade man att man även förvärvat Deletes finska moderbolag. Lotus har därmed kopplat ett kraftigt grepp om både Sverige och Finland. De bolag som idag ingår i koncernen är Lotus Maskin & Transport AB, rivningsbolagen Rivners, Rivab i Göteborg, Lodab Demolering, Lotus Demolition OY, Rivners Håltagning och Rivners Sanering.

De tjänster man erbjuder är allt inom rivning, både lätt och tung, sanering, håltagning, krossning och återvinning och transporter. Under 2020 landade omsättning på dryga 900MSEK och företaget VD John Segerlund uppskattar att man under 2021 kommer att landa på en omsättning runt 1,2 miljarder SEK. Omsättningen gör att Lotus placerar sig bland de 50 största rivningsentreprenörerna i Europa. Man sysselsätter idag 450 anställda. Moderbolaget grundades 1997 av Seppo Suomela och Margareta Segerlund. Idag ägs och drivs koncernen av John Segerlund och Margareta Segerlund.

Det geografiska arbetsområdet är idag hela Sverige och Finland.

Några exempel på genomförda projekt är The Brick i Västberg, Färgfabriken på Liljeholmen, Rya kraftvärmeverk i Göteborg och många flera. Pågående större projekt är arbeten på Göta Älvs-bron i Göteborg och rivningar vid Kaipola Pappersbruk i Kaipola, Finland.

Vad gäller nyinvesteringar sker en stor mängd nyinvestering löpande i både nya maskiner och verktyg.

Vad gäller konjunktursituationen berättar John Segerlund att tillgången på förfrågningar är relativt god men han bedömer marknaden som otroligt pressad med mycket hårdprispress.

”Jag upplever marknaden och konkurrenssituationen som riktigt osund just nu. Kraven på jobben är höga men kontrollen från beställaren på att efterleva kraven är verkligen undermålig. Detta gör det lätt för oseriösa aktörer att ta plats”, säger John.

Lotus-koncernen är certifierade enligt ISO 9001, 14001 och 45001. All personal genomgår kontinuerligt kompetenshöjande utbildningar inom arbetsmiljö och säkerhet samt yrkesspecifika utbildningar för at säkerställa rätt behörighet för uppdragen.

www.lotusab.se
www.rivners.se
www.rivab.nu
www.lodab.se

 

NKR Demolition Sweden AB

NKR Demolition Sweden AB, som grundats och ägs av Karsten Rasmussen, känner också att pandemin påverkat verksamheten. Claus Berthelsen, som är kalkylchef på företaget, berättar att omsättningsmässigt har man inte påverkats nämnvärt men däremot har arbetet påverkats. ”Man har följt kontinuerligt utvecklingen och vidtagit försiktighetsåtgärder som behövs för att säkerställa våra medarbetares, underleverantörers och kunders hälsa. Människors säkerhet och hälsa går först”, säger Berthelsen. Läget för orderingången ser bra ut för året och även för 2022. Bolaget har brutet bokföringsår och för 2029/2020 landade omsättningen på 93,8MSEK. För 2020/2021 uppskattar man att man når upp till 127MSEK. Bolaget sysselsätter 45 anställda. Det är dock fortsatt hård konkurrens på marknaden med tuff prissättning men man upplever att beställarna är nöjda med NKRs insatser och kommer tillbaka med nya uppdrag.

NKR erbjuder en rad olika tjänster i verksamheten såsom alla typer av rivningstjänster inom många olika industrisektorer. Man erbjuder även krossning, sanering, sprängning, brandröjning med mera. Dock är det tungrivningen som dominerar verksamheten. Geografiskt så arbetar men primärt över hela Sverige men åtar sig även jobb i Danmark och Norge.

Exempel på genomförda jobb är rivning av pappersmaskin PM11 vid Stora Enso i Kvarnsveden. Maskinen var 100 meter lång och 11 meter bred och vägde 4400 ton varav 4000 ton järn och 400 ton rostfitt. I Veddestad centrum har man totalrivit ett köpcentrum som även omfattade saneringsarbetet. Totalt revs 44600 kvm byggnader som genererade 39000 ton betong och 3400 ton järnskrot. Vid Slussen i Stockholm har man rivit en trafikplats med broar och rampen mellan Gamla Stan och Södermalm. Cirka 10000 ton betong revs. Man utförde en komplicerad sågning och lyft av et betongtak över befintlig tunnelbana. Ett lyft på 2300 ton betong. Man har också rivit två containerkranar i Stockholms hamn på vardera 600 ton.

Exempel på pågående projekt är rivning och sanering av Primushuset på Lilla Essingne i Stockholm. Här kommer man riva totalt 42800 kvm, totalt rivning av stomme upp till 10 våningar. Man uppskattar att det handlar om cirka 40000 ton massor. Man sanerar också asbest, PCB, olja och PAH. På OKG/Barsebäck kärnkraftverk skrotar och demonterar man fyra stora block samt turbinernas kondensorer och tillhörande system. Totalt handlar det om 5600 ton skrot. Turbinerna innehåller omkring 100000 stycken, 10 meter långa titaniumtuber som dras ut en och en.

Bland företagets nyinvesteringar kan nämnas två stycken nya Liebherr 946 rivningsutrustade grävare samt en Bobcat på 6,5 ton. Alla maskiner är numera standardutrustade med kamera och OilQuicks snabbfästen. Ytterligare investeringar planeras i nya hydraulhammare och utbyte av äldre grävmaskiner. 

NKR är certifierade inom BF9K sedan 2014 och certifieringen förnyades 2021. Personalutbildningar förnyas och kompletteras kontinuerligt och alla anställda har nu tagit RAM-arbetsmiljöutbildningen och många av de anställda har utbildats inom arbete på kärnkraftverk.

www.nkr-rivning.se

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×