Den svenska rivningsmarknaden går som på räls

Publicerad 19/9, 2018 kl. 13:14

Vad som händer just nu på den svenska rivningsmarknaden kan sammanfattas med några få ord. Fortsatt fart med viss inbromsning på grund av minskad nyproduktion. Uppköp och sammanslagningar ger färre och större aktörer.

Under de senaste åren har Sverige upplevt en fantastisk byggmarknad. Marknaden har, till skillnad från många andra europeiska marknader, varit mycket gynnsam. Vad vi upplever nu är en viss tillbakagång efter en lång uppgång inom svensk ekonomi. En del pratar om en bostadsbubbla och tecken har visat på en stagnation i prisutvecklingen och till och med en tillbakagång. Men till skillnad från början av 1990-talet har i fortsatt en stor brist på bostäder i landet så än så länge borde det inte bara någon “ko på isen” som man säger. Dock nämner flera rivningsentreprenörer vi talat med att de märker av en minskad nyproduktion vilket leder till färre rivningsuppdrag.

Det gynnsamma läget av spelar sig också inom rivningsbranschen. Sveriges rivningsentreprenörer har i stort ganska mycket att göra vilket årets tema i Professionell Demolering om Sveriges rivningsentreprenörer tydligt visar. I vanlig ordning inför PD 3 har vi frågat ett ganska stort antal svenska rivningsentreprenörer hur nuläget ser ut inom bolaget vad gäller tillgången på jobb. I vanlig ordning är det bara en bråkdel som svarar men vi är som branschtidning tacksam för det då det ändå ger en ganska bra fingervisning om läget på marknaden. Här följer en sammanställning av svar från några av landets rivningsentreprenörer.

 

Delete Sverige AB

Delete Service AB har tagit den svenska demoleringsmarknaden med storm. I grunden ett finsk moderbolag med massa muskler som banat väg genom Sverige både med grundmurad kunskap och medresurser i utrustning men också vad gäller uppköp av känd svenska aktörer som exempelvis DEMCOM. Företaget är idag etablerat på 13 orter, från Sölvesborg i söder till Gällivare i norr, säte ligger i Umeå. Deletes huvudägare är Axcel, ett dansk-svenskt private equity bolag. Övriga ägare är ledning och andra nyckelpersoner. Delete sysselsätter idag cirka 1000 professionella medarbetare i Sverige och Finland. Omsättningen för 2017 landade på 200 MEUR vilket i stora drag är omkring 2 miljarder SEK. Dock handlar det inte endast om rivningsverksamhet men en omsättning som placerar Delete som en av de största även på den europeiska marknaden.

Delete grundades 2010 i Finland genom uppköp av Toivonen Yhtiöt och Tehoc. Bolaget startade sin tillväxt i Sverige 2012 och har sedan dess förvärvat tolv namnkunniga företag i branschen nu senast Waterjet i Karlstad. Något som är ett tecken på att man nu mera på allvar ger sig in i branschen för vattenbilning och industrisanering. Delete betecknas idag som Nordens ledande fullserviceföretag inom miljötjänster. 

Exempel på nyligen genomförda projekt är demontering av forskningsreaktor på Studsvik i Nyköping, partiell rivning av SEB-huset, Stockholm, demontering av pannhus i Iggesund, silorivning, Örebro, rivning av reningsverk i Henriksdal, fortsatta rivningsarbeten vid Slussen i Stockholm, rivning av delar av kraftverk i Harrsele, rivning av blekeri åt SSAB Luleå, rivning av Baltic 8 i Bromma, med mera.

Exempel på pågående projekt är rivningsarbeten vid Slussen i Stockholm där man bland annat river för en ny bussterminal. Man genomför också omfattande saneringsarbeten på gasverket i Norra Skärgårdsstaden åt CA Fastigheter. Vidare river man Gällivare Vårdcentral, delar av Klippans Bruk, samt delar av Metsä Board i Husum åt Skanska. Ett annat exempel är rivningar av Slakteriet/Fryshuset i Östersund.

Delete upplever rådande läget som normal orderingång men med fortsatt hård konkurrens. “Oftast är det tyvärr priset som styr men i de fall mervärde som kvalitet, metoder, säkerhet, arbetsmiljö också räknas minskar konkurrensen. Fokus ligger på återvinning och återanvändning av material, miljö, säkerhet och arbetsmiljö. En styrka för Delete är att man har högsta prioritet på ansvarstagande inom dessa områden”, berättar My Lind som är kommunikationsansvarig inom bolaget. My berättar vidare att man ser en ökad efterfrågan av totallösningar där man kan arbeta över affärsområdesgränserna och erbjuda kunderna resurser i kombination av flera olika tjänster. 

Allt sedan starten har Delete i Sverige upplevt en stark tillväxt som ser ut at hålla i sig. Detta innebär fortsatt ett ökat behov av att rekrytera i alla led och med geografisk spridning. Företaget har idag, enligt My Lind, Nordens största maskinpark inom rivning. En del nyinvesteringar har gjorts såväl i tyngre som lättare utrustning. 

Delete är certifierade enligt ISO 9001, 14001 och OHSAS 18001. Personalen har kundspecifika utbildningar samt asbest-, hjullastare, grävmaskinsbehörighet med mera. Tillstånd för asbestsanering, yrkestrafiktillstånd samt tillstånd för transport av farligt avfall inklusive ADR. Platschefer och projektledare har BAS-P och BAS-U. Interna utbildningar såsom arbetsledarutbildningar med inriktning på HR, ekonomi, sälj mm. “Vi ställer höga krav på säkerhet och arbetar enligt vår interna kvalitetsstämpel SKA100%, Skydd, Kvalitet, Attityd.” 

Delete är medlemmar inom BFB, Branschorganistionen för Byggnadsberedning, Sveriges Byggindustrier, Saneringsföretagens riksförbund.

www.delete.se 

 

Destroy RC AB

Rivningsentreprenören Destroy RC AB i Stockholm grundades 1995 och har idag en omsättning på 86 MSEK för verksamhetsåret 2017. För innevarande år uppsakttar man att omsättningen kommer att hamna på cirka 66 MSEK. I nuläget sysselsätter man 65 anställda.

Det huvudsakliga geografiska arbetsområdet är Stockholms län. Som bekant erbjuder Destroy tjänster inom alla typer av rivningsarbeten, sanering, håltagning och containertjänster med kran. Bolaget uppdaterar kontinuerligt sin maskinflotta och under året har man investerat i nya rivningsgrävare, lastbil och rivningsrobot. En del nya verktyg har förvärvat samt att man fortlöpande utbildat sin personal. 

Exempel på genomförda projekt är lätt och tung rivning i kvarteret Nöten, 20 000 kvm. Man har också genomfört ett antal mellanstora projekt i klassen 600000 SEK. Exempel på pågående och kommande projekt är att man fortsätter med arbetena på kvarteret Nöten i tre ytterligare etapper med tyng rivning. Man har också kontrakterats rivningar i Midsommarkransen, Stockholm.

Vad gäller utbildningar och certifieringar innehar bolaget alla nödvändiga och gällande utbildningar och certifieringar. 

Vad gäller konjunkturerna så anser Destroy att alla sammanslagningar skapar en generell oro även bland icke berörda. Från att ha funnits ett antal bolag i omsättningsnivån 50 till 300 MSEK finns det idag ett par bolag på marknaden med mycket hög omsättning. Därefter finns ett mellanskikt med ett 100-tal bolag med varierad omsättning. Destroy tror att branschen på sikt kommer att utkristallisera sig i ett stort antal små bolag och några få riktigt stora. 

Ett alternativ är att de större kommer att säljas i en form av paketlösningar för att på sikt delas upp i olika specialiserade bolag eller att de helt enklet växer sig ännu större och bredare i sina tjänster och kommer än mer att dominera marknaden eller branschen.

Destroy är medlemmar i Branschföreningen för Byggnadsberedning och Stockholm Byggmästarförening.

www.destroy.se

 

Haga R.O.T. firar 25 år

Haga R.O.T. Service AB, ägs av John Torsell och grundades 1993 som kommanditbolag. Tre år senare ombildades det till aktiebolag. Bolaget har haft en fin utveckling och under 2017 omsatte man 117 MSEK och man uppskattar att hamna på cirka 125 MSEK för innevarande år. Antal anställda i nuläget är 75 personer varav nio tjänstemän.

Den huvudsakliga sysselsättningen är håltagning och sanering i Östergötland och rivningsentreprenader över hela Sverige. Mera specifikt åtar man sig alla typer av rivningsuppdrag, lätt som tung och utrustning för samtliga uppdrag. Man jobbar med betonghåltagning i alla dess former, sanering av asbest och PCB samt krossar och återvinner betong och asfalt. Man jobbar även med slipning av betonggolv.

Personalen har produkt- och branschspecifika utbildningar avseende Brokk rivningsrobotar och grävmaskiner, utbildningar i säker arbetsmiljö, vibrationer, damm och buller. Separata yrkesbevis för håltagarna inom bolaget.

Under året har en Brokk 110 förvärvats, tre nya kompaktlastare samt att man etablerat en återvinningsanläggning mellan Norrköping och Linköping med lastbilsvåg från Scanvaegt. Man har också investerat i ett 10- tal nya borrutrustningar, en golvslipmaskin från HTC och vattenkanoner för dammbekämpning. Men inte nog med detta så har man investerat i 34 nya servicebilar samt OilQuick snabbkopplingar till alla bärare på företaget. 

Exempel på genomförda projekt är rivningen av kvarteret Bollen i Norrköping som handlade om ett sexvåningshus. Totalt revs 8000 ton betong. Man har utfört rivningar vi ett äldreboende i Gunnebo och vid Framtidens Hus i Linköping. Ett projekt som krävde mycket stor försiktighet i arbetet. 

I nuläget utför man rivningsarbeten vid flertalet dagis och skolor i Norrköping, Linköping och Finspång. Man kommer inom kort att påbörja rivningar i inre hamnen i Norrköping. Vidare kommer man att riva och exploatera mark åt Norrköpings Kommun inom kort. Haga R.O.T. är Bf9K-certifierade och fem yrkeskillar på bolaget har under de senaste tiden gått en arbetsledareutbildning på Byggakademin för att stå på tillväxt inom bolaget.

John Torsell berättar att det är högt tempo inom bolaget just nu och han bedömer resten av året och nästa år som stabilt med god orderingång med samtidigt framhäver John att det är viktigt att vara försiktig och planera sin verksamhet noga. Bolaget är medlemmar i Sveriges Byggindustrier, BFB samt att man är ett R-företag. Viktigt att nämna för den som inte redan listat ut är at bolaget firar 25 år i år (stort grattis önskar redaktionen!).

www.hagarot.se

 

Härnösands Byggreturer

Niclas Klingberg på Härnösands Byggreturer meddelar att under 2017 omsatte bolaget 132 MSEK och har ingen information om vad man uppskattar för innevarande år. Bolaget ägs som bekant sedan några år tillbaka av norska AF Gruppen. AF Decom är en av Europas största rivningsentreprenörer med den huvudsakliga inkomsten från hamn- och Off Shore-arbeten. 

Härnösands Byggreturer grundades 1997 och sysselsätter idag 50 anställda. Det geografiska arbetsområdet är hela Sverige med klar tyngdpunkt på Stockholmsområdet samt Norrlandskusten.

Bolaget huvudsakliga tjänster är selektiv rivning, total rivning, betonghåltagning samt asbest och PCB-sanering.

Under året har man investerat i flertalet kompaktlastare från Bobcat samt rivningsrobotar från Brokk samt att en hel del annan rivningsutrustning och verktyg förvärvats. Exempel på genomförda projekt är vid St Görans Sjukhus, kvarteret Gjutmästaren och Kvarnholmen i Stockholm, samt arbeten vid Rindö hamn. Exempel på pågående och kommande projekt är Uppsala Stadshus, the Brick (Ericssonhuset), Södertälje sjukhus, Huddinge sjukhus samt ytterligare ett 20-tal projekt.

Exempel på genomförda utbildningar är byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U, miljöansvarigutbildning, asbestsanering, PCB-sanering, Säkra lyft, Heta arbeten, mobil arbetsplattform, brandskydd på byggarbetsplatser, ställningscertifikat, arbetsledarutbildning, hjärt- och lungräddning, asbestsaneringstillstånd och transporttillstånd.

Gällande läget på marknaden så svarar Niclas att läget är bra och det är gott om jobb men fortsatt hård prispress.

Bolaget är medlemmar i BFB inom Sveriges Byggindustrier.

www.byggreturer.se

 

NKR Demolition Sweden AB

NKR Demolition AB i Hasslarp grundades 2002 och ägs av danska bolaget NKR Demolition Group Aps och två ledande medarbetare i bolaget. Under 2017 omsatte bolaget 86,9 MSEK och den uppskattade omsättningen för innevarande år är hela 140 MSEK. Idag sysselsätter man 32 anställda. Det geografiska arbetsområdet är hela Sverige även om jobben i södra och Mellansverige dominerar. Bolaget erbjuder alla typer av rivningar även om tungrivningen dominerar samt skrotning av maskin- och industrianläggningar. Man utför även sanering och håltagning i samband med de uppdrag man åtar sig. Upprustning av företagets maskinpark sker kontinuerligt och under det senaste året har man förvärvat två ny 45-tons rivningsutrustade grävare, flera grävare i lättare klasser mellan 10-20 ton har förvärvats med tillhörande rivningsverktyg. Man har även investerat i utrustning för betonghåtagning.

Några exempel på genomförda rivningsprojekt är tungrivning av gasklocka i Västerås för Peab. Man rev i fyra våningar och gjorde bland annat ett 20 meter genombrott i bygganden. Totalt revs 19000 kvadratmeter. Man har även rivit en gasklocka i Stockholm, 55 m i diamter och 90 meter hög. Bland annat revs 2200 ton skrot. I Ropsten i Stockholm har man rivit fyra byggnader och tre stora oljecisterner på 14000 kubik rivningsrester eller omräknat 3000 kvadratmeter. Andra exempel i NKRs repertoar under det senaste året är rivning av Juvelkvarnen i Göteborg som hade en höjd på 42 meter. I Drammen, Norge har man rivit en linje för produktion av gipsplattor vilket bland annat innebar rivning av 600 ton skrot. För AGA i Oxelösund har man rivit en processanläggning med omfattande coldbox och revamp.

Exempel på pågående och kommande projekt är rivning av ett 64 meter högtlarvband med anrikningsverk och silos för Boliden vid gruvan i Garpenberg. En yta som mäter 29000 kvm. För Vasakronan river man Telefonfabriken på Telefonplan i Stockholm som är en byggnad i fem etager på 8700 kvm. Här är det även omfattande sanering av PCB, asbest och sprutasbest.

 För Ikano Bostad river man Årstahusen vilket består i fyra byggnader på 17700 kvm.

Man river vidare en kaj i Oskarshamn, en bussdepå för Stockholms stad och en fabriksbyggand för Wallenstam i Göteborg med mera.

Bolaget innehar samtliga nödvändiga utbildningar för sin personal som är kopplat till de tjänster de utför. 

Vad gäller de rådande konjunkturerna tycker NKR att Sveriges storsatsning inom bostadsbyggandet givetvis också ger ett avtryck i rivningsbranschen. Det råder alltid konkurrens om jobben, bland de 7-10 största rivningsföretagen i Sverige, som har lång historia bakom sig. Dessa är också oftast de som kan hantera de allt högre satta kraven (miljö- och säkerhetskrav) som byggherrarna ställer. Oseriösa aktörer som vill tjäna pengar fort har också en tendens att försvinna fortare på marknaden. NKR upplever att det pågår en del konsolidering inom rivningsbranschen.

Man upplever också att flera bolag inte har tillräckligt i order, varför priserna har minskat i vissa regionen. För NKRs del ser framtiden bra ut och det finns mycket att räkna på. NKR är medlemmar i Sveriges Byggindustrier och EDA.

 

Relita Industri och Skadeservice AB

Inom Relita Industri och Skadeservice AB har det hänt mycket under de senaste åren och bolaget har växt till ett av de riktigt stora genom förvärven av GUJA i Örebro och nu senast, i början av året, förvärvet av Betongborrargruppen. Relita, som grundades 1996, omsatte 2017 650 MSEK och uppskattar omsättning för 2018 till hela 900 MSEK. Man sysselsätter i nuläget 750 personer. Relita ingår i Recover Nordic Group som har verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark med totalt 1800 anställda som arbetar med all typ av skadekontroll.

Relita i Sverige arbetar i huvudsak runt Mälardalen upp till Borlänge och Gävle samt i området runt Göteborg och Kungsbacka. Men man åtar sig uppdrag i hela Sverige och Norden där bolagets specialkunskap efterfrågas. Många av uppdragen handlar om mögel och fuktbekämpning samt sanering av hälsovådliga ämnen såsom asbest.

Bolaget har en stor maskinpark och investeringar görs kontinuerligt. Idag består maskinparken av cirka 550 fordon med egna depåer för all maskinutrustning. I genomsnitt förvärvas mellan 50 till 100 fordon per år. Under 2017 förvärvades som bekant bolagen GUJA och Betongborrargruppen för att göra ett starkt avtryck inom rivning, håltagning och sanering.

Som exempel på genomförda projekt nämner Relita inte något specifikt men säger att man har arbetat mycket med avloppsrensning, fettavskiljare, hussvampssanering, torrsugning, brandsanering, bärgning, rivning, klottersanering, PCB och asbestsanering med mera.

Vad gäller pågående projekt så svarar man att man ständigt har många projekt rullande hela tiden. Det är mycket rivningar och avfuktning av vattenskada i lägenhetshus, radonutredning i fastighet, torrsugning på vind, torrsugning av grund i skola, spolning och rensning av dagvattenbrunn, rörinspektion av ledning i parkeringshus, tungrivning och betonghåltagning med mera. Ett specifikt pågående projekt är dock rivningen av ett befintligt tak på universitetssjukhuset i Örebro. Budgeten ligger på en dryg miljon och beställare är Byggdialog. Dessutom river och sanerar man Norrbyskolan med en budget på drygt en miljon också. Rivningen sker i flera etapper och beställare är Byggtema.

Personalen har en mängd utbildningar för de tjänster man erbjuder inom bolaget. Man är certifierade enligt ISO 9001 och 14001.

Vad gäller konjunkturerna så märker man av att nyproduktionen av bostäder minskat under den senaste tiden.

Relita är medlemmar i Saneringsföretagens Riksförbund.

www.relita.se

 

Rivkompaniet i Stockholm AB

I PD 2 publicerade vi en artikel om verksamheten i det relativt nybildade bolaget Rivkompaniet och här kommer en lägesrapport. Bolaget grundades 2014 och ägs och drivs av Eric Leijonhufvud, Mats Udd och Pauli Hietala. Omsättningen 2017 hamnade på 56 MSEK och för innevarande år räknar man med at komma upp i drygt 70 MSEK. Antal anställda utöver ägarna är två personer. Rivkompaniet verksamhet bygger på att man handplockat hyr in sin personal och utrustning för de jobb de åtar sig. Det geografiska arbetsområdet är huvudsakligen Stockholm och Mälardalen och de tjänster man erbjuder är traditionellt rivning, håltagning och sanering av PCB, asbest och mögel. Några investeringar har inte gjort på grund av det arbetssätt bolaget har som nämnts ovan. Exempel på genomförda projekt är Lidingö Stadshus Etapp2, Kronobergshäktet, Transformatorstation i Tensta, Gallerian T30, Medborgarhuset Etapp 1, Sverigehuset med mera.

Exempel på pågående och kommande projekt är Sergelhuset E01 och E02, Sandbyhov Norrköping, Råsundavägen 101, Gröna Lund, Lidingö Stadshus Etapp 3 med mera. Exempel på branschutbilningar är Kvalitetsgruppens KMA-System.

Ledningen och alla anställda har Bas-U, Bas-P, Byggjuridik, Heta Arbeten, Säkra Lyft.

Pauli Hietala berättar att konjunkturen såg mycket bra ut under 2017 och första hälften av 2018 och det verkar hålla i sig minst året ut. Bolaget är medlemmar i BFB och Sveriges Byggindustrier.

www.rivkompaniet.se

 

Lotus, Rivners och Rivab

Sammanslagningar och uppköp har blivit lite av en trend inom den svenska rivninsgbranschen de senaste åren, något som resulterat i färre och större aktörer. Lotus med Rivners och Rivab är ett bra exempel. Vi har tidigare skrivit om förvärven av Rivab och Rivners. Idag äger Lotus Maskin & Transport, Rivners, Rivab, Rivners Håltagning och Rivners Sanering. Bolaget har idag kontor i Norsborg, Göteborg och Piteå. Själva rivnings- och håltagningsverksamheten inom bolaget omsätter cirka 500 MSEK. Moderbolaget Lotus grundades 1997 av Seppo Suomela och Margareta Segerlund. Koncernen har alltid många projekt igång samtidigt och några exempel på genomförda projekt är rivningen av NCCs huvudkontor i Solna, rivningar vi Sergelhuset E03, rivning av flertalet fastigheter åt IKANO Bostad, rivningar på Arlanda flygplats, gamla bentonithamnen åt LKAB med flera. Pågående arbeten är flertalet stora totalrivningar och ROT-arbeten. Exempel på kommande projekt är bland annat Brantingsskolan i Uppsala, badhus samt föreningshus i Lycksele, rivning vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, rivningar åt Industrifastigheter i Dalarna, stort ROT-projekt på Torsgatan i centrala Stockholm med mera.

Vad gäller konjunkturen så märker man att koncernens tjänster blir allt mer efterfrågade samtidigt som det minskade bostadsbyggandet sätter avtryck i orderböckerna. Men orderstocken ser bra ut i nuläget men det är svårt att sia om framtiden. Konkurrenssituationen är dock oförändrad från tidigare år. På investeringssidan har mycket gjorts inom koncernen under det senaste året. Man har förvärvat flertalet rivningsutrustade grävare med tillhörande verktyg, rivningsrobotar, lastbilar och håltagningsutrustning. Man har nyligen startat upp ett eget kontor i Piteå samt förvärvat bolaget THT i Göteborg med tillhörande personal. Man är certifierade enligt Bf9k och medlemmar av BFB.

www.rivniners.se

www.lotusab.se

www.rivab.se

 

Trellegräv AB

Trellegräv är en av de riktigt starka aktörerna i södra Sverige och har varit verksam i branschen i 26 år. Bolaget har sitt säte i Trelleborg och omsatte 143 MSEK under 2017 och sysselsätter 55 personer. Bolaget ägs och drivs av syskonen Jonas, Stefan och Ulrika Jönsson.

Bolaget har uppskattningsvis utfört ett hundratal rivningar under det senaste året och här följer några exempel: Rivningar vid Varvstaden, fd. Kockums Malmö, Skanskas betongfabrik i Hjärup, Silosanläggning i Kävlinge, betongkonstruktioner vid Dockan i Malmö, rivning av diverse skolbyggnader i Malmö och runt om i Skåne, passagerarterminal i Trelleborgs hamn, kajer i Helsingborg och Limhamn, rivning av diverse byggnader i Blekinge och Halland, rivning av silosanläggning i Hammenhög med mera.

Inför framtiden finns mycket i “pipeline” och orderböckerna börjar fyllas. Enligt Jonas Jönsson finns en mycket god orderstock men inget som är direkt spektakulärt. Dessutom är det mycket att räkna på. Det byggs mycket i Malmöregionen och hela Skåne vilket medför mycket rivningar. Men även Trellegräv känner av att nyproduktionen minskat vilket bromsat upp rivningsarbetena vilket på sikt kan innebära att det blir lite mindre jobb nästa år.

På investeringssidan har en del hänt under det senaste året som exempelvis att man köpt en ny rivningsutrustad höjdrivare i Cat 352, två stycken rivningsutrustade Cat 326 samt en rivningsutrustad hjulgrävare på 19 ton och en Cat 330. Man har även köpt ett gäng hydraulhammare, skrotsaxar, sorteringsgripar och pulveriserare.

Jonas berättar att konkurrenssituationen är fortsatt hård, många konkurrenter har nyinvesterat och vuxit så även om det finns mycket jobb så är det många som är med och räknar och lämnar offerter. Trellegräv har ett verksamhetssystem enligt ISO 9001:2000/ISO 14001. Utbildning av personal sker kontinuerligt för att möta bransch och myndighetskrav. Bolaget är medlemmar i Maskinentreprenörerna.

www.trellegrav.se

 

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×