BFBs årsstämman 2024 med siktet inställt på branschauktorisation

Publicerad 26/6 kl. 10:14

Det händer en hel del på branschorgansiationen Byggnadsberedning. I maj höll man sin årsstämma och meddelade att man nu är redo att sjösätta sin BFB Auktorsation.

BFB, Branschorganisationen Byggnadsberednings årsstämma och vårmöte hölls den 23 maj på Varberg Stadshotell. Ett vackert stadshotell med asiatiskt spa på de översta våningarna och taket med utsikt över Varbergs Fästning, Kallbadet och Nordsjön. Man brukar skämtsamt säga att sommaren är den bästa dagen på året och det blev den 23 maj. Riktigt ordentligt varm hela dagen med mestadels sol och någon åskregnskur.

 

Årsmötet

Nästa 60 personer hade samlats till årsmöte för den svenska betonghåltagnings-, rivnings- och saneringsbranschen. Det var ganska jämnt fördelat mellan entreprenörer och leverantörer på mötet. De flesta anlände redan på kvällen den 22 maj. Mötet den 23 började med en gemensam lunch och kl 13.00 drog årsmötet igång med att föreningens ordförande Linda Dahlin öppnade stämman. Roger Blomqvist, som är föreningens kanslichef, redogjorde för föredragningslistan. Ett årsmöte är ju till stor del en hel del formalia men det finns några saker av allmänt intresse att nämna om. Årets verksamhet, det vill säga vad som hände under 2023 presenterades i stort och resultat- och balansräkning offentliggjordes. Ett resultat på dryga 400000 efter skatt genererades under 2023 och föreningen har en mycket stark kassa. Roger kommenterade med att framhålla att föreningen just nu behöver en stark ekonomi i likvida medel för att under detta och nästa år kunna göra investeringar för medlemsnyttan. Man står inför att sjösätta ett auktorisationsprogram för föreningens medlemmar och det kommer att kosta en del att sätta i verket. Man satsar också mycket på olika yrkesutbildningar för sina medlemmar och för det behövs kapital. Som medlem i BFB är det kostnadsfritt att genomgå de yrkesutbildningar som erbjuds. Medlemsavgifterna har också setts över och har anpassats till de nivåer som gäller för medlemskap i en branschorganisation. Dock handlar det inte om några större förändringar. Man förtydligade också att det inte utgår några arvoden till de som sitter i BFBs styrelse. Däremot ersätts de naturligtvis för egna utlägg som resekostnader med mera.

 

Budget, ny styrelse och stadgar

Man redogjorde också för budgeten under 2024. Intäktsbudgeten för året är något lägre och kostnadssidan något högre än föregående år. Roger konstaterade att väldigt många av BFBs medlemmar också är medlemmar i Byggföretagen. Tack vare detta går mycket av medlemskostnaderna tillbaka till BFB genom så kallat branschstöd. 40 procent av intäkterna är branschstöd från Byggföretagen. Roger rekommenderade alla medlemmar att bli medlemmar i Byggföretagen då detta stärker BFBs ekonomi och ökar möjligheterna att utvecklas. Man jobbar också med revidering av föreningens stadgar. I grunden innebär detta inte att de ändras men måste skrivas om en del när man numera är en förening för håltagare, rivare och sanerare. Tidigare fanns två underföreningar inom BFB, nu är man endast en förening. Erik Håkansson från SDC, som är ordförande och sammankallande i Valberedningen redogjorde för förslagen till ny styrelse i föreningen som bifölls av mötet. Kortfattat kan sägas att Linda Dahlin omvaldes på ett år som föreningens ordförande. Styrelsens ordinarie ledamöter Peter Danielsson, Håltagarna Borrteknik, Tony Stigmanslid, Destroy Rebuilding Company och Pio Rodriguez omvaldes fram till 2026. Joakim Leander, Daco Contractor valdes in i styrelsen fram till 2026. Igor Kecskes Maconkai, Rivningsentreprenad i Lund, Andreas Lindström, SHC Håltagning och Elisabeth Johansson, Rijo Håltagning sitter kvar till 2025. Som suppleanter omvaldes Stefan Molinder, Recover Riv & Håltagning fram till 2026 Erik Jankarls, PP Såg & Borr, valdes in fram till 2025.

Håkan Karlsson, Riviära lämnade styrelseuppdraget i och med årsmötet och har därmed suttit i tidigare Riv- & Saneringsentreprenörerna och BFBs styrelse i 38 imponerande år. Håkan avtackades för sitt förtjänstfulla arbete under mötet. Dock slapp han inte undan så lätt utan valdes in i Valberedningskommittéen.

 

Verksamhetsplanen för 2024

Roger redogjorde också för verksamhetsplanen för 2024 och fram till nästa årsmöte. Det viktigaste arbetet är att kicka igång auktorisationen av rivare och håltagare och här har man kommit ganska långt i arbetet. Man kommer att fortsatt jobba med och utveckla branschutbildningarna. En arbetsuppgift är också att öka samarbetet med de leverantörer som är med i föreningen samt att jobba mera kraftfullt med aktiv medlemsvärvning. En annan punkt på agendan är att informera medlemmarna om att nominera sig till det Svenska Demoleringspriset 2024 som delas ut i samband med mässan Demcon i september. BFB kommer som vanligt att medverka på mässan och ställer den här gången ut med egen monter. Man informerade också om att höstmötet kommer att hållas den 10 oktober hos Husqvarna Construction Products i Jönköping. Dock är alla leverantörsmedlemmar värdar för mötet. Temat för höstmötet kommer att handla om säkerhet på arbetsplatsen. Därmed avslutades själva årsstämman.

 

Vårmötet

Resterande del av dagen ägnades åt flera saker och gick under rubriken vårmötet. Bland annat pratade Linda Dahlin om de utbildningar som föreningen erbjuder och presenterade den grupp som arbetar med att utforma utbildningarna. Jan Hermansson från företaget SCOP AB gav en kort presentation om branschmässan Demcon och vad besökarna kan förvänta sig i september i år. Roger Blomqvist berättade om att man planerar att arrangera en gemensam resa till mässan Bauma i München i april nästa år.

Nästa punkt på programmet var en föreläsning från ABT Swedens VD Andreas Söderlund om betydelsen av att välja rätt skyddsutrustning på arbetsplatsen och att dessutom underhålla sin utrustning. ABT Sweden AB startades 2014 när det blev tydligt att saneringsföretagen saknade en leverantör som är anpassat till deras behov av skyddsutrustning och förbrukningsartiklar. ABT Swedens nyckel blev att samla dessa produkter på samma ställe för att spara tid och pengar för saneringsföretagen. Ett skrämmande fakta som Andreas delade med sig av är att 3000 personer per år dör av långtidsrelaterade skador som oftast uppstått i arbetsmiljön som exempelvis olika lungssjukdomar. Han tryckte särskilt på att regelverket EN529 är en lag som inte efterföljs. Om den prioriteras skulle dödstalen sjunka drastiskt. Han framhöll också att andningsskydd skall vara individuellt anpassade för att verka effektivt samt att de ska testas regelbundet av licensierad personer eller företag. Rätt skyddsutrustning är mycket viktigare än vad många i branschen tycks förstå.

Den sista timmen av konferensdagen ägnades åt att presentera föreningens nya branschauktorisation för rivning, betonghåltagning och sanering kallad BFB Auktorisation som nu står helt klar. Presentationen hölls av projektledaren Peter Wipp.

“Till hösten räknar vi med att kunna ansluta de första företagen till BFB-auktorisation som blir en del av Byggföretagen Säker Specialist som just nu planeras inför 2025. Kraven för att auktoriseras beskrivs i det regelverk som tagits fram av en arbetsgrupp bestående av Thomas Fredriksson (SDC), Tony Stigmanslid (Destroy), Joakim Lenander (Daco Contractor), Roger Blomqvist (BFB) och Peter Wipp (Punkthöjden fastighetsekonomi) som varit projektledare för arbetet på styrelsens uppdrag.

Samtliga auktoriserade företag kommer att ha årliga genomgångar/kontroller som genomförs av fristående besiktningsmän/revisorer”, kommenterar Roger Blomqvist. Redan på mötet visade dryga 20 företag intresse för att auktoriseras med start i år.

Innan middag på hotellet på kvällen fanns möjlighet att åtnjuta ett asiatiskt spa i hotellets lokaler som låg på översta våningen. Här kunde man välja mellan en rad olika bad och dessutom åtnjuta en vacker solnedgång med havet i horisonten.

www.byggnadsberedning.se

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×