Sergelstorg med Sergelhuset i centrum

Rivkompaniet växer

Publicerad 29/5, 2018 kl. 15:12

Tillsammans har de tre delägarna och två arbetsledare nära 100 år av erfarenhet från rivning, håltagning och sanering. Men resterande arbetskraft och maskiner hyr man in från noga utvalda samarbetspartners. Ett arbetssätt som visat sig framgångsrikt för Rivkompaniet.

Rivkompaniet i Stockholm AB med Pauli Hietala, Mats Udd och Eric Leijonhufvud  i spetsen genomför nu en intressant rivning i hjärtat av Stockholm. I kvarteren runt Sergels torg har det hänt mycket de senaste åren och nu genomförs kanske den mest intensiva etappen. Flera om- och tillbyggnadsprojekt pågår parallellt med varandra och Rivkompaniet ansvarar för rivningen vid en av fastigheterna.

 

Total omdaning av Sergelhuset

Det började med att Rivkompaniet kontrakterades att ombesörja lätt och tung rivning, håltagning samt sanering av asbest och PCB vid etapp 02 av Sergelhuset. Sergelhuset som under många år varit huvudkontor för Skandinaviska Enskilda Banken. Byggherre är Vasakronan medan byggentreprenör för etapp 02 är Veidekke. Rivkompaniet drog igång sitt arbete med fastigheten den 5:e juli förra året och etapp 02 skall vara klar för deras del den sista juni i år förutom några små tilläggsjobb. Men Rivkompaniet har också kontrakterats för projektet Sergelhuset etapp 01 där byggentreprenören är bolaget Zengun AB. För Rivkompaniets del består arbeten i etapp 01 främst av tung rivning. Arbetena startade den 24 april i år och skall också vara slutförda i slutet av juni.

På projekten i Sergelhuset har Rivkompaniet som mest haft cirka 40 man och i genomsnitt omkring 20-25 personer på jobbet. Uppsättningen av personalen är fördelad på ungefär tio rivare, sex håltagare, sex sanerare och tre maskinister. Etapp 02 består av olika typer av rivningsarbeten med handhållen utrustning, väggsågar, två rivningsrobotar av modellen Brokk 90, 1st Brokk 180, 1st Husqvarna 250  samt Bobcat kompaktlastare. Man har också utfört ett omfattande saneringsarbete där inte mindre 11 km av PCB-fog avlägsnats samt omkring 5000 kvm asbest som funnits i så kallat svartlim. Stora ytor betonggolv har preparerats med golvslipar från HTC och luften har renats med stoftavskiljare och luftrenare från Pullman Ermator. Etapp 02 spänner över totalt 10000 kvm fördelat på sex plan. När Rivkompaniet är färdigt med sina arbeten har cirka 25 procent av Segelhuset totalrivits medan resterande har rotrivits. Etapp 01 som man fick i ett senare skede omfattar tungrivning i tre våningar varav två är under markplan. I vissa delar av projektet kommer man även att vattenbila vissa sektioner. Det rör sig om cirka 160 kvm som vattenbilningsentreprenören Nordisk Vattenbilning, NVB kommer att ta hand om. Vattnet från vattenbilningen kommer att samlas upp effektivt och renas. Ett bra exempel på hur vattenbilningstekniken alltmer förenas med traditionell rivning. 

Pauli Hietala berättar att projektet som sådant inte varit särskilt komplicerat utan omfattar ganska traditionella uppdrag. Det som varit svårt däremot, på grund av projektets placering mitt i centrala Stockholm, är själva logistiken runt projektet.

“Sergels torg är som bekant en knutpunkt i Stockholm med mycket fordon och människor som rör sig. Att det dessutom pågår flera andra byggprojekt i den absoluta närheten gör det inte enklare. Det är trångt och svårt med utlastning och naturligtvis får inget gå fel och ingen får komma till skada. Det är något som vi ständigt har högsta prioritet på”, säger Pauli.

När projekten är slutförda kommer cirka 1500 kubik betong, omräknat 4000 ton rivningsmassor ha lastats ut och transporterats bort av Wiklunds Åkeri. Man har inte använt störttrumma för rivningsmassorna utan det mesta har antingen lastats i vagnar och tagits ner med de hissar som finns i huset eller så har hela betongstycken och balkar lyfts ner med kran. En av dessa kranar är för övrigt den högsta i Sverige för tillfället och kan beskådas på Serges torg. Parallellt med att Rivkompaniet blir färdiga med våning efter våning påbörjas byggnadsarbetet. När huset står helt klart 2019 kommer man även att ha byggt på tre nya våningar. Totalt sett kommer omvandlingen av Sergelhuset ha inneburit att man rivit 25 procent av huset, resten har rotrivits så att bara stommen till huset blivit kvar. Utifrån detta kommer hela huset att byggas om till 15 000 kvadratmeter nya kontor mitt i centrum. Huset kommer som sagt att höjas med tre nya våningar och få en ny modern fasad som flirtar med de ursprungliga tankarna från 1960-talet. Den befintliga granitfasaden återanvänds men uttrycket blir något nytt.

 

Ett annorlunda arbetssätt

Som vi har berättat om tidigare i Professionell Demolering arbetar Rivkompaniet på ett lite annorlunda sätt än andra rivnings- och håltagningsentreprenörer, som visat sig mycket framgångsrikt. Bolaget är nu inne på sitt fjärde verksamhetsår och består av fem projekt- och arbetsledare, var av tre är delägare, som övervakar arbetet inom de projekt man åtar sig. Alla med lång erfarenhet från rivning, håltagning och sanering. Övrig personal och maskiner hyrs in från ett nätverk av samarbetspartners. Rivkompaniets ägare är Eric Leijonhufvud som är VD, Mats Udd som ansvarar för håltagningsarbetena och Pauli Hietala som ansvarar för rivningsarbetena. Bolaget har dessutom två arbetsledare i Aatos Kohtamäki och Mikael Savela. Mikael är arbetsledare för projekten vid Sergelhuset.

Samtliga medarbetar inom Rivkompaniet har många års erfarenhet att leda rivnings-, håltagnings- och saneringsarbeten och har goda kontakter för att välja kompetenta medarbetare för sina projekt. Med det ganska innovativa upplägget att hyra in den mesta optimala personalen och maskinparken för olika specifika projekt har visat sig mycket framgångsrikt och konkurrenskraftigt. “Med det här upplägget inom bolaget blir vi mera flexibla och har ett snabbt fotarbete så att säga. Vi kan hyra in den mest kompetenta, konkurrenskraftiga personalen och maskinparken utifrån de projekt vi jobbar med. Istället för att bygga upp ett bolag med höga värden i maskinpark och fortbildning av personal. Det kanske inte funkar för alla men känns väldigt optimalt för oss”, berättar Pauli Hietala. På projektet vid Sergelhuset samarbetar man med företaget Miljösaneringar AB på sanering, Wiper Bygg vad gäller lättrivningen, 08 Betonghåltagning, Akon Service för tungrivningen och EMAB när det gäller Brokk-rivningen.

Värdet av Rivkompaniets två entreprenader vi Sergelhuset uppskattas till cirka 20 Mkr. Rivkompaniet har för övrigt flera andra pågående stora projekt som löper parallellt med projekten på Sergels torg.

www.rivkompaniet.se

 

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×