PD:s rivningsspecial

Publicerad 22/9, 2016 kl. 16:18

Traditionsenligt publicerar vi kort fakta om den svenska demoleringsbranschens aktörer det senaste året. Som vanligt är det en begränsad skara aktörer som väljer att dela med sig av sin verksamhet.

Ingen kan i alla fall påstå att den svenska rivningsbranschen är statisk nu förtiden. Det känns som att den är i ständig förändring i alla fall när det gäller uppköp åt olika håll och kanter. Det bolag som stått för de mesta uppköpen under de senaste två åren är finskägda Delete som etablerat sig som en jätte inom demolering, inte bara i Norden utan i Europa totalt. Sist var det DEMCOM som stod på inköpslistan vilket är det hittills tyngsta namnet bland Deletes förvärv och även den största aktören inom svensk rivningsindustri under många år.

 

Många ägarbyten

Men ägarbytena och förändringarna i branschen är många flera än så. Lotus köpte Rivab om än för några år sedan. Corvara köpte upp Borrkompaniet och R.Å.D. i Sverige och det var inte så länge sedan. Och dessförinnan sålde Niklas Johansson sin bolagsgrupp till Kuusakoski. Uppköpet innebar att Corvara ger sig in i leken som en ny aktör på rivning och håltagning. AF Decom förvärvade Härnösands Byggreturer också för några år sedan. Det känns lite som om att allting började med när Lodab och Segerströms bestämde sig för att gå samman. Tillsammans blev de under några år en mäktig aktör. Sedan har Demolit förvärvats av norska Recover som också köpte Relita. Det här är bara några få men större exempel på en bransch i förändring. Men vad beror det här på? Orsakerna är många men främst handlar det om att den svenska rivningsbranschen gått från att vara en liten entreprenadverksamhet till en fullödig industrisektor. Det har alltid funnits stråk av att vara en industrisektor tidigare men det är först under 2000-talet som branschen ökat i omfattning så man kan kalla den en industrisektor. Orsakerna är många. En orsak är att branschens verksamhetsområden breddats betydligt. Återvinning och saneringsarbeten samt metallhantering har fått betydligt större utrymme bland våra rivningsentreprenörer. Lagar och förordningar har skärpts betydligt men som också skapat nya affärsmöjligheter. Förr återvanns det inte i samma omfattning som nu eftersom det inte fanns några pengar att tjäna. Men när en ganska liten entreprenadverksamhet transformeras till en industrisektor minskar också antalet aktörer. Man kan säga att de blir färre men större och det är det som håller på att hända i Sverige. Kraven på entreprenören, det vill säga de anställdas kompetens, ökar samt kraven på resurser ifråga om maskinpark. Det är inte alla som orkar att hålla jämna steg med den här utvecklingen. Det som är positivt dock är att denna utveckling till viss del slår ut de oseriösa aktörerna som förstör för de seriösa. Men det finns fortfarande till viss del oseriösa inslag kvar inom den svenska rivningsbranschen.

 

Delete förvärvar DEMCOM

När marknaden nåddes av nyheten i juni att Delete förvärvat DEMCOM möttes det både av förvåning och kommentaren “jaha, dom med”. Oavsett reaktionen så placerar det Delete som absolut etta inom sektorn rivning och sanering på den nordiska marknaden. Under 2015 sysselsatte Delete 800 medarbetare och omsatte 1,3 miljarder kronor och det var alltså innan förvärvet av DEMCOM. Delete har som ambition att bli det självklara valet som leverantör av miljöservicetjänster i Norden.

“Demcoms expertis och fina referenser kombinerat med vår kompetens och erfarenhet tar oss nu ett stort steg framåt i Sverige”, säger Jussi Niemelä, CEO för Delete Group, LTD.

“Det är med stolthet vi välkomnar Demcom till Delete. Demcom tillför extremt god kompetens inom tekniskt svåra rivningar. Som den ledande aktören i branschen väljer vi nu att gå i första ledet när det gäller medarbetarnas säkerhet, miljöarbete och kvaliteten i det arbete vi utför. Vi håller hög nivå idag, men vi och branschen kan ställa ännu högre krav på oss själva”, säger Mårten Fuchs som är VD för Delete i Sverige.

DEMCOM behöver ingen närmare presentation och verksamheten inom bolaget kommer att fortgå som vanligt. Demcom, med bas i Örebro, har i dag ett 50-tal anställda och omsätter cirka 170 miljoner kronor. Kim Dahl är vd, han håller med och menar att samgåendet också för med sig utvecklingsmöjligheter som Demcom inte hade klarat av på egen hand.

“Som jag ser det finns det ingen begränsning kring vad vi nu kan uträtta inom segmenten rivning och sanering, vare sig i Sverige eller Finland, men även ute i Europa”, säger Kim Dahl.

Att som en mindre aktör inom den svenska rivningsbranschen kan det vara svårt att hålla jämna steg med utvecklingen och de krav som ställs. Att vara del av ett större sammanhang har sina fördelar i alla fall om man vill räkna på de riktigt stora rivnings- och saneringsjobben inom exempelvis processindustrin där kraven på entreprenörerna bara blir högre och högre. Ett exempel på en sådan fördel är att Delete är bland de första företagen som certifierat sig enligt de nya kvalitets- och miljöstandarderna ISO 9001:2015 (kvalitet) och ISO 14001:2015 (miljö).

“De nya standarderna har fått en gemensam grundstruktur för att det ska bli enklare att integrera systemen för kvalitet och miljö. Just detta har vi tagit fasta på när vi byggt upp de olika rutinerna som ingår i ledningssystemet”, berättar Esa Ateva, ansvarig för kvalitets- och miljöarbetet på Delete.

I de nya standarderna betonas ännu mer än tidigare ledningens ansvar och engagemang för att utveckla ledningssystemet. En annan tydlig skillnad jämfört med de gamla standarderna är att man ännu noggrannare ska analysera riskerna i verksamheten. Detta ligger helt i linje med Deletes SKA 100 %, Skydd, Kvalitet, Attityd.

 

Ny certifiering för Delete

“Vi är nu glada att även vara certifierade enligt standarden för arbetsmiljö OHSAS 18001. Det har vi tidigare endast varit i Finland”, förklarar Esa Ateva.

”Enklast kan man beskriva OHSAS 18001 med att företaget ska ha rutiner som uppfyller alla gällande lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet. Centrala begrepp är riskanalyser och hur man skyddar sig mot olika risker i arbetsmiljön. Syftet är att förebygga olycksfall och ohälsa som orsakas av brister i arbetsmiljön”, avslutar han. Arbetet på Delete har mycket fokus på SKA100%, Deletes egen kvalitetsstämpel som står för skydd, kvalitet och attityd till 100%. OSHAS är ganska nytt i Sverige och kommer ursprungligen från England.

 

Kort om Delete Sverige

Delete grundades i Finland 2010 och etablerade sig i Sverige 2012 genom uppköp av Sanvac Miljö AB. Sen har Deletes resan fortsatt genom förvärv och organisk tillväxt. Man har nu köpt upp inte mindre än 10 bolag i Sverige som tillsammans är Delete. Sätet för Sverige ligger i Skellefteå. Delete ägs av Axcel (dansk-svenskt) private equity och av ledning och nyckelpersoner inom företaget.

Fram till förvärvet av Demcom var Delete i Sverige störst inom industrisanering men sedan förvärvet har man stärkt sin ställning inom rivning betydligt. Rivning är det område som under 2016 har växt snabbast både genom förvärv och organiskt. Delete utför tung rivning, lätt rivning, betonghåltagning, betongsågning, diverse sanering såsom asbest och pcb. Det kan vara höga höjder, trångt, svåråtkomligt mm. Allt går att genomföra med rätt kompetens och utrustning. “Vi har välutbildade medarbetare med en mångårig kunskap från branschen. Vi prioriterar säkerhet och miljö och har inför större rivningsuppdrag genomgående kontakt med de myndigheter som berörs, exempelvis Arbetsmiljöverket”, berättar My.

Maskinparken är omfattande och består av mindre/lättare maskiner från tex: håltagningsutrustning, betongsågar, kapar, Brokkar, kompaktlastare och rivningsrobotar till tyngre maskiner upp till 140 ton, höjdrivare och grävmaskiner. “Vi har inom koncernen maskiner som kan riva upp till 41 meter. Samtliga maskiner är utrustade med nödvändiga verktyg såsom hydraulhammare, saxar, krossar, sorteringsgripar etc.”, säger My.

Personalen har kundspecifika utbildningar men även asbest-pcb, hjullastare, grävmaskins behörighet mm. Platschefer och projektledare har även BAS-P samt BAS-U utbildning. Man utbildar kontinuerligt sin personal internt, inom exempelvis arbetsledarutbildningar med inriktning på HR, ekonomi, sälj mm. Certifieringarna har vi nämnt om och man har även tillstånd att sanera asbest och PCB samt tillstånd att transportera farligt avfall på väg.

Under 2015 omsatte man 320 miljoner och beräknad omsättning 2016 är 540 miljoner. Målet är att omsätta ca 1 miljard 2018. Man sysselsätter idag drygt 300 anställda.

Delete har just nu projekt igång från Göteborg i söder till Kalix i norr. Man har löpande ugnsrivningar på Boliden, man har genomfört släcktornsrivning på SSAB i Luleå 2015 och utfört arbete på Västbergabron under året. Just nu är det Delete som river Slussen i Stockholm samt utför demolering av kärnreaktorn på Studsvik Nyköping. Rivningsprojekt på Billerud/Korsnäs i Kalix pågår och företaget påbörjar rivning av Gasklockan i Göteborg, stor rivning på Iggesunds pappersbruk i månadsskiftet. Flera stora projekt under beräkning.

My berättar att marknaden känns vaken och det är flera omfattande projekt på gång som man räknat och räknar på. Det är mycket fokus på återvinning och återanvändning av material, miljö, säkerhet, och arbetsmiljö. “Det känns bra för oss på Delete som har högsta prioritet på ansvarstagande inom dessa områden”, avslutar My.

www.delete.se

 

 

Kort om Destroy

Rivningsentreprenören Destroys ägs av Johan Ahlström samt Henrik Johansson.

Lättrivning är företagets största affärsområde men Destroy vill öka de övriga delarna i olika storlek såsom tung rivning, sanering samt håltagning. Man erbjuder tjänster inom alla nämnda sektorer samt att man har ett eget åkeri för transporter och krankörning. Maskinparken består av ett 20 tal Bobcats , 10 Brokkar i varierande storlekar, grävmaskiner ca 10 st, från 1,6-48 ton och fem lastbilar med lastväxlarfunktion samt en kranbil.

Destroy är certifierade för sprängning samt att sanera asbest. Man är certifierade att utbilda inom ett flertal lättare utbildningar. I princip all personal har den utbildning som uppdragen kräver.

Omsättning för 2015 hamnade på 80 Mkr och man räknar med att 2016 kommer att bli likvärdigt. Destroy har ej för avsikt att öka omsättning de tre närmaste åren.

Idag sysselsätter men 87 anställda.

Nya förvärv som planeras är en bättre kranbil och en bättre lastväxlare. Nyligen genomförda projekt är arbete på större innergård på Kungsholmen med tillhörande rivning i hus, fasadrivning på Lindhagensplan, rivning av Bredbyskolan samt Tungelstaskolan, kontorsanpassning i Kista med mera.

Pågående projekt är rivning av kontor samt håltagning i Nacka Strand. Rivning av fabrikslokaler Hammarby Sjöstad.

Destroys beskrivning av den interna marknaden idag är ett flertal aktörer som bygger på sig i respektive företag med nyförvärv av mer kompetens, ett antal mindre aktörer som kämpar sig in på marknaden och ett relativt stort personalbytande företagen emellan.

Många större byggare har många nya projektledare varför ” gamla kunder ” blir som nya igen. Dessutom försöker ett relativt stort antal uthyrningsföretag komma in på rivningsföretagen.

www.destroyer.se

 

Kort oM Haga Rot

Haga R.O.T. Service AB har sitt huvudkontor i Norrköping och bolaget ägs av grundaren John Torsell. Man arbetar främst med sanering, håltagning och rivning men har siktet inställt på att växa mer inom området tung rivning.

De tjänster man bland annat erbjuder är sanering av asbest och PCB, betonghåltagning i alla dess former, lätt och tung rivning, betonggolvsslipning, krossning och återvinning av rivningsavfall samt marksanering.

Maskinparken består av ett antal 30 till 40 tons rivningsutrustade grävmaskiner med oilquickfästen. Man har tre stycken Brokk rivningsrobotar i modellerna 50 till 400. Dessutom sex HTC golvslipar. Till detta skall läggas 25 stycken fullt utrustade servicefordon för håltagningsarbeten. Man har en Haas grovkross för betong/asfaltskross samt en mobil återvinningskross i  Innochrush 35 en Parker plant 165 sikt och en Doppstadt 620 sikt, mm. mm.

Bolaget är certifierade enligt BF9K samt Relicens (Rekommenderat företag den kan man inte köpa).

Personalen är utbildade enligt  Lin, Heta arbeten, säkra lyft, maskinutbildningar, bas u och p, kalkyl, ritningsläsning, asbest och PCB, arbetsledarkurs, HLR, m. fl.

Omsättningen under 2015 hamnade på 78 Mkr och för 2016 räknar man med att nå upp till cirka 90 Mkr. Antalet anställda ligger på 70 stycken. Man räknar med att kunna öka omsättningen under de kommande åren ytterligare.

Investeringar sker löpande och man räknar främst med att investera i fler grävmaskiner och håltagningsutrustningar.

Pågående och kommande projekt är rivning av hus på universitetssjukhuset i Linköping, rivning och håltagning på Karsuddenssjukhus, stambyten i Östergötland, krossning av sopor på återvinningsanläggning, rivning i hus för nya verksamheter. Man har precis avslutat rivning vid  Karsudden etapp 1, rivning gripenskolan i Nyköping,  rivning Käkkirurgen på universitetssjukhuset i Linköping mm.

 Vad gäller marknaden och konkurrenssituationen så upplever John Torsell situationen som kvalitetsmässigt ojämn.

www.hagarot.se

 

Kort om Härnösands Byggreturer

AF Härnösand Byggreturer AB grundades 1997 och har sitt säte i Härnösand. Bolaget ägs som bekant av AF Gruppen. Bolaget arbetar främst med rivning, sanering och håltagning och vill fortsätta växa inom alla tre sektorer. Tjänster man erbjuder idag är selektiv rivning, totalrivning, håltagning, sanering, robotrivning, tung rivning, rivning på hög höjd med mera.

Bolaget besitter en komplett maskinpark för alla typer av rivningar. Man har flertalet Bobcats, Brokkar, rivningsutrustade grävare, håltagningsutrustning, saneringsutrustning, bilningsmaskiner mm.

Man är certifierade för asbestsanering och har transporttillstånd av farligt avfall. De anställda har utbildning för byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U, Miljöansvarigutbildning, asbestsanering, PCB-sanering, Säkra lyft, Heta arbeten, Mobil arbetsplattform, Brandskydd på byggarbetsplatser, Ställningscertifikat, Arbetsledarutbildning, Hjärt- och lungräddning.

Omsättning för 2015 hamnade på 145 miljoner och för 2016 räknar man med att hamna på ungefär samma nivå.

Exempel på genomförda projekt är rivning av byggnad 19 på  Södersjukhuset. Man har genomfört både tung och lätt rivning på Klaracentralen i Stockholm samt saneringsarbeten. Man har flertalet större projekt i Stockholmsområdet på ingång.

Marknadsläget upplevs som positivt med många projekt och mycket att räkna på.

www.byggreturer.se

 

Kort om

Rivkompaniet i Stockholm AB

Rivkompaniet i Stockholm AB är en ny aktör om än med personal som är gamla i gemet. Företaget har sitt säte i  Saltsjö Boo utanför Stockholm och bolaget ägs av Pauli Hietala, Eric Leijonhufvud  samt  Mats Udd som alla äger en tredjedel i bolaget.

Man är störst inom affärsområdet  rotrivningar och det är inom detta område man också vill växa. De tjänster som man erbjuder är rivning, håltagning och sanering.

Rivkompaniet arbetar som konsulter inom rivning och köper in alla tjänster och har därför ingen egen maskinpark.

Vad gäller certifieringar så arbetar man efter kvalitetsgruppens  KMAs system. Utbildningar hos personalen är Bas U, Bas P, Byggjuridik.

Omsättningen under 2015 hos det nystartade bolaget hamnade på 25 Mkr och för 2016 räknar man med att omsätta 45 Mkr. Målet inom ett par år är att tangera cirka 50 Mkr i omsättning. Bolaget sysselsätter idag tre personer, d v s ägarna och resterande arbetskraft och kompetens hyrs in.

Några exempel på genomförda projekt är Projekt  Kungshuset, Lindeparken, skola,  kv. Sjöbohem, Farsta Gymnasium, Gallerian T31, Gallerian T33.

Vad gäller marknadsläget just nu bedömer man att det är mycket att räkna på men att prisbilden inte verkar följa med.

www.rivkompaniet.se

 

Kort om Trellegräv

Trellegräv AB i Trelleborg är ett stabilt företag med en stadig organisk utveckling. Det har alltid varit så. Bolaget i sin nuvarande form grundades 1994 och ägs och drivs av syskonen Jonas Jönsson, Stefan Jönsson och Ulrika Ekholm.

Det affärsområde som man arbetar och vill växa inom är  tung  maskinrivning på hög och låg höjd. De tjänster man erbjuder är maskinrivning, tung rivning, höghöjdsrivning, skrotrivning och undervattensrivning.

Trellegräv har ett trettiotal rivningsutrustade maskiner, mestadels Caterpillar,   4 st höjdrivare 47-62 ton , (en femte beställd), 5 st  rivningsmaskiner mellan 30 till 40 ton, 12 st rivningsmaskiner mellan 20 till 30 ton, 8 st rivningsutrustade hjulgrävare 17 till 25 ton, 3 minigrävare 1.5 till 6.5 ton med sax, hammare, grip, fräs mm samt hjullastare 30 ton och 2 st lastväxlare med släp samt ett50 tal flak.

Utrustning: Hammare 22 st., 200 kg – 8 ton, Märke SMC, Furukawa, Krupp, Montabert. Saxar, krossar, nibblers: Ca 35 st. 300 kg – 6.6 ton, Märke SMC, NPK, Furukawa, VTN, Trevibenne, Cat. Rivningsgripar, ca 28 st.: Cat, Demarec, VTN.

Personalen är utbildade i  Heta arbete, arbete på väg, lipkurs, kvalitet och miljö, Asbest mm.

Omsättningen för 2015 hamnade på  106 miljoner och innevarande år beräknas till 100 till 120 Mkr, beroende på pågående projekt. Antalet anställda ligger i nuläget på 43 personer men man hyr hela tiden in underentreprenörer.

Nyinvesteringar är en  höjdrivare Cat 352 F, 1 st Cat 330 F med VA-bom, 2 st Cat 326 med VA-bom, 1 st. Cat 322 & 1 st Cat 320 rivningsutrustade hjulgrävare med VA-bom, vikt 22C25 ton, diverse  pulveriserare och rivningsgripar tll de nya maskinerna.

Genomförda projekt är det precis avslutade Cementa i Limhamn, rivning av cementfabrik. Avslutar i september rivning av Scan i Kävlinge, stor slakteriindustri.

Kommande rivningar: Lantmännens  silosanläggning i Tygelsjö, Bostiks gamla fabrik i Limhamn, diverse skolor i Malmö-Lundområdet samt diverse  större och mindre byggnader i Skåne.

Marknaden beskrivs som att det är mycket att göra då det är högkonjunktur i byggbranschen. Dock är konkurrensen hård men med högre och bättre miljökrav på de flesta objekt faller en del konkurrens bort vilket är positivt. Kunden tittar ej enbart på priset utan mer på kvalitén och helhetslösningar.

www.trellegrav.se

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×