Håltagare, rivare och sanerare blir ett i byggberedning

Publicerad 9/6, 2017 kl. 14:29

Den 30 mars fick branschtidningen Professionell Demolering vara med och bevittna en historisk händelse, nämligen att branschföreningarna Håltagningsentreprenörerna och Riv- och Saneringsentreprenörerna officiellt slogs ihop till en branschförening. Den nya branschföreningen som bildats har fått namnet Branschorganisationen för Byggnadsberedning.

Händelsen är ganska unik även internationellt. Det är bara Frankrike som har ett liknande upplägg där rivare och håltagare samarbetar i samma branschförening. Vad som är nytt är inte bara att man bildat en ny branschförening. Sammanslagningen innebär också att man flyttar sitt kansli från Sveriges Byggindustrier på Storgatan i Stockholm till Näringspunkten och stiftelsen Branschkansliet på Klara Norra Kyrkogata i Stockholm. Man kvarstår dock som medlemmar inom Sveriges Byggindustrier.

 

Nya namnet lanseras

Den 30 mars hade över 100 personer från de båda ursprungliga föreningarna samlats på Yasuragi utanför Stockholm. En rad punkter stod på dagordning. Man började med separata årsmöten för HiB och Rivosaner som genomfördes i parallella lokaler. Årsmötena innehöll de vanliga frågorna som val av styrelse, fastställande av resultat och balans samt budget. Mötena avslutades med lunch. Klockan 13.00 hölls en gemensam information om den nya föreningen av Roger Blom

qvist från OP3 som anlitats som konsult för att hålla i arbetet med sammanslagningen av föreningarna. Roger Blomqvist berättade om bakgrunden och vilka fördelarna är med att slå samman de båda föreningarna. Reklambyrån Dragster från Göteborg berättade om sitt arbete med att hitta ett nytt namn för den gemensamma föreningen. Dragster har även tagit fram den nya logotypen, ny hemsida samt en rad andra så kallade verktyg för föreningen. Det nya namnet för den gemensamma föreningen är alltså Branschorganisationen för Byggnadsberedning förkortat BFB. Det kanske inte innebar en omedelbar acceptans bland de på mötet som hörde namnet för första gången. Men de båda styrelsernas ledamöter som hunnit vänja sig med namnet försäkrade att namnet håller i längden och att det på ett bra sätt sammanfattar vad den gemensamma föreningen arbetar med. Tanken är att kanske andra branschföreningar med direkt relation också kan omfattas av föreningen på sikt. Rent praktiskt kommer BFB forsatt omfattas av två föreningar, håltagare och riv- och sanerare. De båda styrelserna kommer att finnas kvar men representanter från de båda styrelserna kommer sedan att sitta i den gemensamma BFB-styrelsen.

 

Konstituerande årsmöte på Yasyragi

Efter informationsmötet och en del diskussioner fortsatte dagen med fikapaus och där efter var det dags för det konstituerande årsmötet för BFB. Årsmötet förlöpte som vilket annat årsmöte som helst och från och med detta möte kommer merparten av de av de båda underföreningarna HiB och Rivosaner verksamhet att drivas genom BFB. Som ordförande för BFBs styrelse valdes Anders Andersson som också omvaldes som ordförande i HiB. Lars Sandström, som under året slutar sin tjänst vid Sveriges Byggindustrier med pension, arbetar vidare som sekreterare i BFB. Övriga styrelsemedlemmar i den nya styrelsen blir från HiB, Johan Brandt, Elisabeth Johans

son och Linda Dahlin samt från Rivosaner Håkan Karlsson, Igor Kecskés Maconkai och Pauli Hietala. Till suppleanter valdes Lennart Österwald, Richard Steen, Malin Södersson och Jörgen Persson. Under årsmötet antogs de nya stadgarna. Under årsmötet presenterades en nyframtagen vägledning som handlar om arbetsmiljön vid rivning, sanering och håltagning. Vägledningen delades ut vid mötet i bokform. Man beslutade också att arbeta fram en webbaserad utbildning för rivare, sanerare och håltagare. Årsmötet gav också den nya styrelsen i uppdrag att ansvarar för flytten från Sveriges Byggindustrier till de nya lokalerna i Näringspunkten. Det beslutades också att styrelsen i BFB kommer med förslag på tid och plats för höstmötet.

BFBs nya budget är summan av de båda underföreningarnas budgetar och intäkterna i BFB beräknas till cirka 3,8 Mkr medan kostnaderna i nuläget uppskattas till 3,6 Mkr.    

 

Bad och japanska festligheter

Efter avslutat årsmöte föreläste Hugo Bolands Eklund från Arbetsmiljötema AB om de nya föreskrifterna om kvartsdamm och hur branschen kommer att påverkas av de nya föreskifterna. Dagen avslutades sedan med en föreläsning av HR Dalarna AB från Borlänge gällande rekryteringar, personalfrågor och att rekrytera rätt personal för olika arbetsuppgifter.

Dagen avslutade med japanskt bad i Yasuragis välkända bad- och spanläggning. På kvällen inmundigades en japansk middag på restaurang Teppanyaki som ligger intill Yasuragis spaavdelning.

www.byggberedning.se 

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×