Fusionen i Mälardalen

Publicerad 15/12, 2014

Det händer stora saker på Betongborrargruppen, som är det nya namnet på de fusionerade bolagen Betonborrar’n i Mälardalen och BBS Riv & Sanering. Som ett bolag kommer man att kunna öka effektiviteten och kvaliteten både extern och internt och fortsätta växa till 200 Mkr inom två år.

Betongborrar’n i Mälardalen grundades 1997 och har sedan starten arbetat främst med betonghåltagning. Utvecklingen av verksamheten var lyckad och 2007 startade man systerbolaget BBS Riv & Sanering. Jobben blev allt större samtidigt som volymen växte och ofta arbetade de två bolagen sida vid sida på olika projekt. Men rutiner och det administrativa arbetet var uppdelat trots att man delade kontor. Att ha parallella organisationer innebar dubbelarbete och även till viss del onödiga dubbla kostnader. Tanken att fusionera de två bolagen tog fart för mer än ett år sedan och därefter påbörjades arbete som fann sina former till sommaren och verksamheten började arbeta som ett bolag. Resten är formalia i slutet av november blev det juridiska klart.

Anställde extern VD
“Våra kunder har sedan länge upplevt oss som ett bolag men internt har det inte fungerat så. Vi har på olika gemensamma projekt haft dubbla projektledare och transparensen i gemensamma projekt har inte varit optimal. Fusionen av de två bolagen bidrar till en rad olika fördelar både för våra kunder och för bolaget som sådant”, säger Fredrik Ohlsson som är delägare och arbetschef.
“Med fusionen får vi en betydligt mera effektiv och kundorienterad verksamhet. Vi blir en enhet utåt och även inåt. Sedan i somras har vi genomfört en ganska omfattande omorganisation på bolaget och nu känns det jättebra”, säger Betongborrargruppens nye externe VD Jan Törner.
Jan Thörner tillträdde som VD för verksamheten den första augusti men har dessförinnan varit styrelseordförande för företagsgruppen, en befattning som han lämnade i och med att han utsågs till VD. “Det skulle ha varit omöjligt för mig att sitta på båda posterna och jag har därför lämnat styrelsen och fokuserar helt på min roll som VD”, säger Törner.
Jan Törner har ett långt förflutet inom byggindustrin med totalt 25 år. Han har arbetat 14 år på projektledningsföretaget Hifab, några år på Ramböll,(tidigare Skandiakonsult) och på NCC, samt nyligen som VD för ett mindre noterat entreprenadföretag som bygger energi och luftreningsanläggningar.
I samband med bildandet av Betongborrargruppen och omorganiseringen av bolaget förändrades också ägarstrukturen. Ett holdingbolag bildades där ägandet delas mellan Hans Pettersson, Anders och Maria Jäderholm, Håkan Ahlm, Tony Westman och Fredrik Ohlsson. Holdingbolaget äger i sin tur nya Betongborrargruppen.

Det geografiska arbetsområdet
Bolaget arbetar geografiskt främst i landskapen runt Mälardalen där drygt häften av jobben ligger. I Stockholmsområdet utförs de flesta jobben men man arbetar även i Östergötland, Närke och upp till Gävle-området. Kontor finns i Järfälla, Kungsör och Uppsala. Uppsala-kontoret öppnades så sent som i våras och arbetschef är Tony Westman. Arbetschef i Kungsör är Anders Jäderholm och i Järfälla finns Fredrik Ohlsson och Magnus Engvall. Men man åtar sig även uppdrag på riksplanet och det är projektet i sig som avgör då man idag har god kapacitet för stora jobb. Under hösten 2014 har man dessutom genomfört ett torrvajersågningsprojekt i Chelsea utanför London under sex veckor. Idag sysselsätter man 160 anställda och i genomsnitt cirka 30 inhyrda. Omsättningen ligger idag på omkring 160 Mkr och målsättningen är att växa med cirka 10 % per år för att 2016 nå 200 Mkr med befintlig arbetsstyrka. Verksamheten är fördelad på lika mellan håltagning och rivning och sanering.
Betongborrargruppens verksamhetsinriktning är dels traditionella såg- och borrningsarbeten i betong och dels så kallad lätt tungrivning, stomrivning och renoveringsrivning. “Vi passar ganska bra inom det rivningssegment vi valt och kommer ligga kvar här. Vi har i nuläget inga planer på att åta oss riktigt tunga rivningsjobb då vår maskinpark inte är anpassad för det. Men vi har dock en hel del stora maskiner och därmed god kapacitet att åta oss större totalrivningar men det är inte det huvudsakliga målet. Vi kommer dock att på sikt åta oss mera omfattande och komplicerade jobb”, säger Fredrik Ohlsson.

Byggservice en viktig och växande verksamhet
En viktig och växande verksamhetsgren inom bolaget är så kallad byggservice. Inom byggservicejobben dominerar installationshåltagningen och är jobb som beställs på mycket kort varsel och avser främst korrigeringar, ändringar och anpassning av ROT-arbeten eller i nya projekt. Närmare 70 man på företaget arbetar med byggservice. Betongborrargruppen kan rycka ut på några timmars varsel och har alltid två till tre man i beredskap. Man har ett antal ramavtal med större byggföretag gällande byggservicearbeten. Man har idag cirka 120 fordon varav omkring 90 är fullutrustade servicebilar.
Under de senaste åren har bolaget investerat kraftfullt i nya maskiner och utrustningar. På håltagningssidan sker investeringarna kontinuerligt då man byter ut vägg- och vajersågar, borrsystem med mera. Maskinerna kommer främst från tillverkare som Husqvarna och Hilti. Verktygen kommer från Husqvarna, Tyrolit och SDC. Man har en bred maskinpark av rivningsrobotar från Brokk och Husqvarna. När PD besökte hade precis en ny Brokk 400 Diesel levererats. I stallet finns många andra brokkar och robotar från Husqvarna och fler ska det bli. “Vi behöver investera i två till tre nya större rivningsrobotar under 2015 och vi har nyligen köpt en SDS och en Onram”, säger Törner.
Man planerar också för att öppna egen deponi för rivningsmassor. Marken är redan inköpt och ligger på lagom transportavstånd från Stockholm. På sikt kommer återvinningsverksamheten att utvecklas men i nuläget köper man in återvinningstjänsterna då det gäller krossning och siktning av rivningsmassor. Tanken är att man på sikt även kommer att ta emot massor från andra entreprenörer.
Sedan en tid tillbaka jobbar man med något som man kallar hygienisk rivning vilket innebär att man tar särskild hänsyn till arbetsmiljön beskaffenhet. Både för egna jobb och på uppdrag från sina kunder. Det hygienisk rivning handlar om är att bygga in arbetsplatsen, skapa undertryck och jonisera luften så att dammhalten drastiskt minskas i luften. Att skapa ett undertryck innebär att man med hjälp av avskärmning och luftrenare driver ut det skadliga dammet från arbetsområdet. Med jonisering klumpar man ihop dammpartiklarna i luften så att de faller till marken och kan enkelt supas upp istället för att hamna i luftvägarna. Hygienisk rivning hamnar kort sagt om att skapa dammfria zoner. En annan verksamhet som man jobbat med länge är slipning av betonggolv. Man har ett 20-tal golvslipningsmaskiner i alla storlekar upp till stora och radiostyrda maskiner. Man har också ett antal för golvslipning anpassade stofthanterare. Varumärkena är främst Scanmaskin och Husqvarna. “Jag kallar vår betonggolvsslipningsverksamhet för golvsanering. Vi tar effektivt golvbeläggningar, limrester med mera och jämnar sedan till betonggolven för applicering av nya golvbeklädnader”, säger Ohlsson.
Golvslipning representerar omkring 5 % av verksamheten men man utför inte polering av betonggolv. “Vi har gjort en del poleringsjobb men upplever det ganska tidsödande. Att polera låt säga 3000 m2 i sju olika steg är rent ut sagt ganska tråkigt arbete. Vi överlåter det här arbetet till specialisterna inom den här sektorn”, säger Ohlsson.
Han upplever dock en minskning av golvsaneringsarbetena och säger att många beställare väljer att ta genvägar, i alla fall kortsiktigt. Man kan lägga det nya golvet direkt på det gamla. Det funkar kanske en gång men inte i längden. ”Genom att lägga nytt golv på det gamla slipper man kostnaden med att slipa och jämna golvet, flyta och prima det. Men som sagt det funkar bara en gång sedan måste man riva upp allt för att golvet skall bli jämnt och inte mjukt att gå på. Jag tror att det här förfarandet beror på antingen slav eller tidshets”, säger Fredrik.

Byggslarvet, ett problem
Både Jan och Fredrik tycker att det slarvas mera inom byggbranschen idag. Man börjar ta genvägar för att hinna med eller spara pengar och det är ingen bra utveckling. Kvaliteten har försämrats i jämförelse med förr i tiden. Orsaken beror också på att vi kanske inte är så tydliga med vad som gäller i den svenska byggnormen. Många hantverkare från andra länder kommer till Sverige för att jobba och kanske inte får tydliga instruktioner om vad som gäller. Sedan kan språkproblematiken också vara en orsak.
“Jag tror att det är viktigt att byggföretagen är tydliga med vilka normer som gäller när de anlitar utländsk arbetskraft som kanske inte pratar svenska. Kommunikationen måste då ske på deras modersmål annars kan olyckor inträffa eller att jobbet inte utförs till kunden belåtenhet”, säger Fredrik.
Man berör också faktumet att den gamla projektledarkåren håller på att försvinna. De som föddes på 1940-talet och har lång erfarenhet från arbetet. Den kontroll de hade på arbetet håller på att försvinna med de nya yngre generationerna. “Projektledarna från 40-talet med sitt kunnande håller på att gå förlorad och överförs inte till nya yngre generationer och det drabbar slutprodukten”, säger Jan.
Fredrik drar ett par exempel och berättar att han stött på unga projektledare som frågat varför det finns en massa “pinnar” som är spända mellan golv och tak och som är i vägen. “Det verkar som om de aldrig sett en stämp och än mindre förstått vad de är till för”, säger Fredrik. Vid ett annat tillfälle stötte han på en ung projektledare som kom direkt från skolbänken och undrade varför de fanns så många “sorteringslådor” utanför bygget. Fredrik kunde inte erinra sig att man använde några sorteringslådor i arbetet. Det visade sig dock senare att unga projektledaren avsåg de olika containrarna där man separerade olika typer av rivningsmaterial. Att nomenklaturen är samma för alla på bygget är ganska viktigt för att jobbet skall flyta smidigt.
Jobbtillgången för Betongborrargruppen är tillfredställande men kunde vara bättre. Sedan valet i september har marknaden gått lite kräftgång och om man enas om budgeten har betydelse för om jobben släpps på eller inte. Konjunkturerna ser lovande ut och många projekt väntar på att komma igång men än så länge har inte proppen riktigt lossnat. “Vi har att göra så vi klagar inte men det skulle kunna vara ännu bättre. Vi får se vad som händer på nya året”, avslutar Fredrik Ohlsson.
www.betongborrarn.se


 

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×