FRISK LUFT på arbetsplatsen gynnar alla

Publicerad 9/6, 2017 kl. 14:54

Den snabbt växande entreprenören Nårsab och tillverkaren SILA har funnit varandra. När Nårsab går som tåget på det ena rivnings och saneringsjobbet efter det andra ser SILA till att luften hålls ren och hälsosam så jobben kan rulla vidare utan störningar.

Att byggbranschen går på högvarv just nu finns det många bevis för. Men bara för att det är gott om jobb för entreprenörerna har inte kraven från beställarna minskat utan snarare tvärt om. Som entreprenör är det viktigt att vårda och slå fast om sin professionalism. Något som gäller entreprenörens kompetens och kunnande samt val av utrustning. Ett bra exempel är rivnings-, sanerings- och håltagningsentreprenören Nårsab i Norrköping.

 

Snabb tillväxt

Bolaget, som drivs av bröderna Christian Jubrink och Tobias Gustavsson, har fått en flygande start sedan det bildades 2010. Från att ha börjat i blygsam skala växer nu uppdragen i snabb takt tillika antalet anställda. Verksamhetens tyngdpunkt låg under de första åren helt och hållet i Stockholm och Uppsala där de flesta uppdragen fanns. “Under de senaste två till tre åren har vi dock sett en tydlig ökning i våra hemtrakter, det vill säga Norrköping och Linköping med omnejd. Idag har vi faktiskt merparten av jobben på hemmaplan medan cirka 30 procent ligger kvar i Stockholm- och Uppsala-regionen”, säger Christian. Han tillägger att det faktiskt är ganska skönt då det blev extremt mycket resande förut då man hela tiden utgått från Norrköping.

Verksamheten består av rivning, sanering och håltagning. Man utför också en rad sidoarbeten såsom betonggolvslipning, miljöinventering, maskinuthyrning och renodlad byggservice med mera. “Idag är det mycket viktigt att vara mångsidig och det är närmast ett krav från våra beställare”, säger Christian.

Arbetsstyrkan ligger idag på drygt 40 personer och den har ökat kraftfullt under de senaste åren. Christian berättar att med nuvarande arbetsstyrka är man redan idag nästintill fulltecknade med uppdrag de närmaste tre till fyra åren. “Det är därför vi nu söker folk för att kunna ta åt oss fler förfrågningar. Under de närmaste två åren tror jag vi kommer att öka till mellan 60 till 70 man”, säger Christian. 

Ägarna till Nårsab är mycket målmedvetna om hur de vill driva sitt företag. Dels är de lagstadgade reglerna runt rivning, sanering och håltagning högt satta rent generellt i Sverige och dels är kraven på kvalitet, effektivitet och säkerhet också höga från beställarna. “Vi ska leva upp till dessa krav, vi ska vara bäst. Det är vårt mål, alltid”, säger Tobias.

 

Egen utbildningsakademi

Det märks också att bolaget har högt satta krav och goda intentioner när man besöker Nårsab både på deras projekt och huvudkontoret på Risängsgatan i den sydöstra delen av Norrköping. Personalen utbildas kontinuerligt i metod och handhavande av maskiner och utrustning genom den egna akademien som man kallar Nårsabakademien. “Genom våra egna internutbildningar kan vi effektivt hålla personalen uppdaterad om olika säkerhetsföreskrifter, handhavande av maskiner och hur vi ska leverera de mest effektiva, säkraste samt kvalitativa tjänsterna i branschen”, säger Christian. “Vi lägger ner mycket tid på att utveckla vår akademi”, tillägger Tobias. En annan viktig del i arbetet för Nårsab är att jobba med rätt utrustning och verktyg. “Vi har under de senaste åren gjort en stor inventering av vår maskinpark och slängt ut produkter som vi tycker inte håller måttet”, säger Tobias.

En stor del av Nårsabs uppdrag består i vad vi i PD brukar kalla “utrivningar”. Med utrivningar menas total eller partiella ROT-arbeten där bland annat lägenhetskomplex renoveras. Den här typen av jobb slukar ofta mycket personal och ställer höga krav på både anställda och utrustning samt hantering av rivningsrester. De gemensamma nämnarna för den här typen av jobb är att de oftast innehåller mycket saneringsarbete och dammar mycket.

 

Två klockrena utrivningsjobb

“Utrivningsarbeten är ofta tuffa jobb för våra anställda och nästan alltid i trånga miljöer. Det kan handla om ROT-arbeten i hundratals lägenheter där badrum och kök ska renoveras eller hela lägenheterna. Byte av stammar är dessutom en regel mer än ett undantag”, säger Tobias.

“För att den här typen av jobb skall flyta smidigt och uppfylla ofta mycket tajt satta tidsplaner måste arbetet funka 100-procentigt. Personalen måste vara erfaren och veta sin uppgift. Maskiner och utrustningar ska fungera klanderfritt. Arbetsmiljön är A och O annars orkar man inte med.” Just nu rullar flera stora ROT-rivningsjobb för Nårsab och PD fick nyligen möjlighet att besöka ett i Norrköping och ett annat i Linköping. Jobbet i Norrköping ligger i Åby strax utanför staden där fastigheten heter Åbyhus 1. Här jobbar man sedan drygt 10 månader tillbaka med att riva badrum och hall i cirka 90 lägenheter fördelat på sex huskroppar. “Det här är ganska kniviga jobb då vi går in och gör endast delar av lägenheterna. Allt måste plastas in mycket noga så att inte damm och hälsovådliga partiklar sprider sig till angränsande rum i lägenheterna som inte ska renoveras”, berättar Carin Jubrink som ansvarar för saneringen av asbest i badrummen. “I badrummen finns asbest bakom kakel och badrumsmatta och det måste vi hantera mycket noga. Full skyddsutrustning för de som jobbar och inplastning i zoner samt luftslussar med mycket effektivt luftrening och utsug är ett måste”, säger Carin. “Vill man inte skydda sig och angränsande ytor effektivt och inte följa regelverket ska man inte jobba med sanering. Så enkelt är det”, tillägger Carin. Carin berättar också att när man färdigställer så dammsuger man av ytorna noga. Sedan får utrymmet vila ett dygn så allt damm och partiklar fallit till golvet innan man dammsuger av allt en sista gång. “Det måste närmast vara kliniskt rent innan vi släpper in byggjobbarna som tar hand om den nya påbyggnaden. Hyresgästerna slussas ut successivt till angränsande baracker under byggtiden. Förutom rivning av badrum och hall byter man i Åby även alla stammar. På varje huskropp byts fyra stammar så det blir en hel del håltagningsarbete också. När Nårsab är klara med rivning, sanering och håltagning tar byggherren Sefab vid vad gäller byte av material och renovering. Nårsab är i slutfasen av detta nära årslånga projekt och i genomsnitt har man varit 4 till 6 man på jobbet heltid.

I Linköping några mil bort längs E4:an är Nårsab i full gång med ett annat projekt som liknar det i Norrköping fast här river man mer av lägenheterna. På fastigheten Eskadern, som ägs av fastighetsbolaget Stångåstaden, rivs allt i lägenheterna utom vardagsrummen. Det handlar om drygt 160 lägenheter fördelat på nio huskroppar. Även här utför man stambyten samt att man uppgraderar värmesystemet. Allt blir nytt, värme, vatten och avlopp. Bolaget Sefab är byggherre och sköter själva renoveringen av lägenheterna efter att Nårsab är färdiga med rivning, sanering och håltagning. Projektet drog igång i början av januari i år och beräknas pågå till april 2018. Hyresgästerna flyttas ut allt eftersom man jobbar med lägenheterna. I ungefär fem veckor bor hyresgästerna i tillfälliga evakueringsbostäder. I det här projektet byter man också alla dörrar vilket innebär att Nårsab måste såga upp för de nya dörrarna. Nårsab har i genomsnitt 14 man på jobbet heltid och man gör i snitt sex lägenheter per vecka. Man kommer också göra arbeten på vindar och i källare.

 

En optimal dammhanteringslösning

Återigen så är en av de gemensamma nämnarna på den här typen av jobb hur man hanterar dammet och framförallt de skadliga partiklarna. Här har Nårsab hittat den optimala lösningen. “För oss är luftrenarna och dammsugarna oerhört viktiga på arbetsplatsen och används i stor utsträckning vid alla moment som rivning, sanering och håltagning”, säger Christian. För själva rivningen används till stor del handhållna bilningsmaskiner från Hilti. Borrsystemen och väggsågarna kommer från Tyrolit men vad gäller väggsågarna håller man på att svänga över till Pentruder. Det mesta på håltagningssidan köper man från Bosse Lamm i Stockholm. Men vad gäller utrustningen för att hantera stoftet har man svängt om en hel del under den senaste tiden. “Vi har gått ifrån några fabrikat som vi ansåg inte höll måttet både kapacitets- och kvalitetsmässigt och det gäller både dammsugare 

och luftrenare. Våra sugare och luftrenare används hela tiden. Vi lyfter och flyttar på dem upp och ner mellan våningarna och maskinerna måste hålla. Vi har nu hittat en optimal lösning för framförallt luftreningen på våra arbetsplatser i fabrikatet SILA”, säger Tobias.

Det var på mässan DEMCON som Nårsab först kom i kontakt med SILA. “Med den omfattning av dammiga miljöer som vi arbetar i är lufthanteringen ytterst viktig. “Vi måste arbeta med utrustning som först och främst är kapacitetsstark, som är lätt att flytta mellan jobben och etablera på plats. Dom ska också vara lätta att rengöra och byta filter på. Utrustningen måste klara stora påfrestningar och tuffa och gå dag ut och dag in”, säger Christian. “På luftrenarsidan har vi hittat det sortimentet i SILA”, tillägger han. Carin som arbetar med sanering av asbest framhåller att SILAs produkter aldrig gör henne besviken. “De är enkla att flytta och etablera tack vare de stora hjulen i bakkant på exempelvis SILA 2000A2. Nya SILA 600A2 är liten och enkel att lyfta och fyller inte upp en dörröppning utan man kan enkelt passera vid sidan av luftrenaren. Det är en stor fördel”, säger hon. Carin, Christian och Tobias framhåller också SILAs saneringsram som en oerhört smart och enkel lösning. Den sparar tid och en massa jobb genom att dels skapa en tät och inkapslad undertryckslösning när de renoverar ett badrum och dels så slipper de allt krångel med att tejpa fast plasten runt luftrenaren. “Saneringsramen håller plasten på plats och det blir alltid tätt och effektivt”, säger Carin. SILAs saneringsram är patenterad sedan 2012.

En annan bra egenskap med SILAs luftrenare är att det finns en lättåtkomlig lucka på framsidan av luftrenaren som man enkelt kan fälla fram och komma åt att byta grovfiltret. Den här luckan skyddar dessutom maskinens HEPA-filter. “Det här ser jag som en väldigt stor fördel då man kan byta grovfiltret direkt i zonen medan maskinen går. Jag tror inte att den här lösningen finns på något annat fabrikat utan där är grovfilterbyte ganska komplicerat. Jobbar man med asbest måste bytet ske i en skyddad zon och som då måste byggas upp. Med SILA görs det här på plats och jobbet rullar vidare under tiden”, säger Carin. Luckan finns på SILA 1000A2, SILA 2000A2 och SILA 600A2.

Nårsab har idag närmare 60 SILA-maskiner varav 28 är SILA 2000A2, 31 SILA 600A2 och en SILA 5000A2. Unikt är också att Nårsab valt att beställa sina SILA-maskiner som används i rivning i färgen svart. “Orsaken är att vi vill hålla isär produkterna. De som används i sanering har SILAs standardfärger grönt och silver medan rivburkarna är svarta. På det här viset riskerar vi inte att använda kontaminerade luftrenare i rivningssammanhang”, säger Christian. 

Luftrenarna spelar en nyckelroll i Nårsabs arbete för att skapa en hälsosam arbetsmiljö som möjliggör ett effektivt arbete som alla på arbetsplatsen har nytta av. Men vad gäller dammsugarna så har Nårsab valt att enbart jobba med sugare från HTC som de tycker klarar kraven bäst.

 

SILA lanserar stoftavskiljare

SILA AB från Gällö har vi berättat om tidigare i PD och tillverkningen av produktlinjen drog igång 2012. Med vid besöket hos Nårsab är SILAs delägare och ansvarige för marknadsföring och försäljning, Andreas Lundin. Andreas är lyrisk när han pratar om Nårsab och hur de upptäckte fördelarna med SILAs produkter. “Sedan vi drog igång så har det viktigaste för oss varit att utveckla produkter som sätter användaren i centrum. Luftrenarna måste alltid funka utan problem och de ska vara lätta att jobba med, vara kapacitetsstarka och enkla att serva”, säger Andreas. 

SILAs personal har även lång erfarenhet av konstruktion och tillverkning av stoftavskiljare, föravskiljare och cykloner från ett tidigare sammanhang. Det är inom detta produktområde som man bedömer ha de största kunskaperna så varför har man inte satsat på det? “När vi startade upp SILA valde vi att fokusera på luftrenare eftersom vi upplevde det som en produktgrupp med stor utvecklingspotential. Detta fokus har lagt en stabil grund att stå på vad gäller våra luftrenare och vi känner oss nu redo att satsa på även andra produkter. Faktum är att vi redan under hösten släpper våra första stoftavskiljare”, avslöjar Andreas.

Värt att tillägga är att SILA 600A2 blev utvald till bästa luftrenaren i tidningen Byggnadsarbetarens stora luftrenartest tidigare i år. Mer om testet kan läsas på tidningen Byggnadsarbetarens hemsida eller på SILAs egen hemsida.

www.narsab.se

www.silaproducts.se 

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×