Delete får prestigejobbet mitt i stan

Publicerad 11/4, 2017 kl. 11:01

Det var Delete som kammade hem den omdiskuterade prestigerivning mitt i huvudstaden, nämligen rivningen av den 80 år gamla Slussen som binder samman Saltsjön och Mälaren. Hela projektet tros ta nio år att slutföra och kostar minst 12 miljarder.

  • Marko Pääkkönen, produktionschef på Delete, vid Katarinahissen med Slussen i bakgrunden.

Den svenska demoleringsbranschen håller på att förändras, eller kanske man ska säga internationaliseras. Jobben blir större, kraven på entreprenören ökar, lagstiftningen hårdnar vilket kräver allt större enheter. Detta leder ofta till att mindre bolag går samman och bildar större och starkare aktörer. Under de senaste åren har vi sett allt tydligare tecken på den här utvecklingen även i Sverige. I länder som Storbritannien, Tyskland och Frankrike har detta pågått sedan ganska länge.

 

Förvärvet av Demcom

Bolaget Delete är ett utomordentligt exempel på denna utveckling som började i Finland och spred sig till Sverige. Redan i Finland började bolagets uppköpsvåg som fortsatte i Sverige med att en rad medelstora och stora entreprenörer inom rivning, sanering och återvinning köptes upp. Kulmen nåddes när Delete förvärvade Demcom i Örebro som var lika stora som Deletes egen rivningsverksamhet i Sverige.

Med de tillgångar i personalkompetens och utrustning som fanns inom Delete från början och det man förvärvade har man etablerat sig som en mycket stark och kunnig aktör på marknaden helt i paritet med de riktigt stora aktörerna runt om i världen. Man har idag kapacitet och kompetens att ta åt sig de riktigt stora och krävande uppdragen. Ett bra exempel på ett sådant uppdrag och utmaning är rivningen av Slussen i Stockholm.

 

Slussen-projektet

Den som passerat Slussen vid något tillfälle de senaste åren kan nog hålla med om att den var i ett bedrövligt skick. Man ville helst ha hjälm på sig när man passerade under den. Trafikplatsen som byggdes för 80 år sedan, och förenade gående, cyklister, bilar, tunnelbana och båttrafik, behövde rivas och byggas upp från grunden. Här möts dagligen flera hundratusen människor. Bara tunnelbanan transporterar cirka 270 000 människor per dag via Slussen. Den nya Slussen måste byggas för att möta dagens och morgondagens behov hos stockholmarna. Framtidens Slussen ska bli en effektiv och trygg knutpunkt för gående, cyklister, bilister och kollektivtrafik. Det är också tänkt att bli en av Stockholms mest attraktiva mötesplatser med parkliv, nöjen och kultur, restauranger och caféer. Den nya Slussen ska också ha en femdubblad kapacitet att släppa ut vatten från Mälaren till Saltsjön för att minska risken för översvämningar i Stockholm och Mälardalen. Detta ska också säkra vattentillgången för de cirka två miljoner människor som får sitt dricksvatten från Mälaren. Men det tog några år att enas om ett förslag hur Slussen skulle se ut och långt ifrån alla var lyckliga när beslutet klubbades.

Finansieringen av Slussen sköts av Stockholm stad. Vad gäller kollektivtrafiken pågår diskussioner med SL. För reglering av vattennivåerna kommer troligtvis andra kommuner runt Mälaren att få vara med och dela på kostnaderna. Ombyggnationen av Slussen startade 2016 och kommer att pågå fram till 2025. Projektets budget är satt till 12 miljarder kronor.

Det är många olika företag som är inblandade i Slussen-projektet. Under själva byggfasen sysselsätter projektet drygt 500 personer direkt och många fler indirekt. Huvudansvarig för de två största projekten inom bygget är Skanska AB. Det första projektet avser arbeten i anslutning till slussanläggningen med kajer som omfattar bland annat rivning, schaktning, pålning, grundläggning samt betong- och stålkonstruktion. Som ansvariga för bland annat rivningsarbetena i det första projektet utsågs Delete. Det andra projektet omfattar byggnation av Slussens nya konstruktion på Södermalm. Fler rivningsetapper är planerade i anslutning till projektet längre fram i tid.

En gammal rivningsräv som naturligtvis var inbladad i projektet, på grund av sin långa erfarenhet och som är Arbetsledare och Senior Advisor på Delete, är Lars-Olof Dahl. Lars-Olof behöver ingen närmare presentation i den här tidningen. “Slussen är verkligen ett prestigefyllt projekt för oss och vi är glada att ha fått förtroendet. Samtidigt vet jag att vi både har kunnandet och resurserna som få andra i Europa. Den stora utmaningen med det här jobbet är logistiken som jag ser det”, säger Lars-Olof. Just att få logistiken att funka var svårare alldeles i början när projektet drog igång. Sjövägen kom det in en massa kryssningfartyg och färjor med folk. Samtidigt skulle alla stockholmare hitta rätt till sina bussar och annat. Innan all skyltning kom på plats så var det lite rörigt.  “Men Slussen-jobbet är lite av ett drömprojekt för oss. Platsens historia och läge samt uppdrag i sig är guld”, säger Lars-Olof. En annan viktig nyckelperson i Slussen-projektet är Marko Pääkkönen som arbetar som produktionschef för rivningen inom Delete. Marko berättar att det som finns kvar att göra på etapp 1 vid Slussen för Deletes del är de gamla grundläggningarna samt diverse tilläggsarbeten. “Nu är vi igång med nya utmaningar runt om i Stockholm och övriga Sverige”, berättar Marko. I nuläget har Lars-Olof trappat ner lite på sin roll inom Delete och Marko har ett större ansvar för rivningsarbetena inte bara i Stockholm och Mälardalen utan i hela landet. 

Lars-Olof som har många års erfarenhet från olika typer av rivningsarbeten berättar att Slussen-projektet rent rivningstekniskt inte var så annorlunda än andra rivningsprojekt. “Det är mest en massa betong och armering som ska härifrån på ett lugnt och sansat vis så att inte tredje man lider för mycket”, säger Lars-Olof.

 

Tyst demolering med lite vibrationer

Lars-Olof berättar att man använt mycket betongsaxar på jobbet och så få hydraulhammare som möjligt. Detta för att minimera bullernivån i området då projektet ligger mitt i staden. I genomsnitt har Delete haft fyra medarbetare på plats samt tre rivningsutrustade grävmaskiner, en på 60 ton och två 30-tonnare. Den betong och armering som revs grovsepareras på plats och lastades sedan på lastbilar och kördes till Västerhaninge där armeringen separerades fullständigt och betongen krossades. Sedan återanvändes den krossade betongen och armeringen gick till skrot. “På det här projektet skulle jag uppskatta att vi låg på en total återvinningsgrad på hela 98 till 99 procent. Han tillägger dessutom att hela vägen till Slussen är BK1-klassad vilket innebär att Delete kunde köra ut fullastade bilar och samtidigt få ned mängden lastbilar som körde in i staden. “Det var en mycket stor fördel ur miljösynpunkt att vi kunde halvera antalet lastbilar”, säger Lars-Olof. Till en början revs mycket vid Slussen och massorna lades upp på arbetsplatsen sedan blev det några intensiva veckor med transporter och återvinning. Rivning och lastning gick lite etappvis. Totalt uppskattar Marko att 5000 kubik betong rivits och körts till återvinning. Men i januari nästa år drar Delete igång med rivning av betongkonstruktioner i projektet som är lika komplicerat och omfattande som etapp 1. Egentligen handlar både etapp 1 och 2 om rivning av två broar vid Slussen, rivning av monoliter bestående av pelare, bjälklag och betongplattor. En bro är riven i etapp 1. 

Vad var det som gjorde att Skanska valdes just Delete för det här uppdraget att riva Slussen? Den frågan kan bäst besvaras av Martin Klimt som är projektledare för Slussen från Skanska och Mats Omnell som haft den dagliga och löpande kontakten med Delete vid Slussen-projektet under rivningsetappen. Mats Omnell är Skanskas plastchef vid Slussen-projektet.

 “I den här typen av omfattande projekt där många olika parametrar spelar in rörande själva utförandet är det oftast många saker som spelar in varför man väljer en entreprenör före andra. Vi bedömde att Delete hade både den tekniska kapaciteten och den stora erfarenhet som behövs för att utföra den här typen av jobb på korrekt sätt. Dessutom har Delete kompetensen att utföra både miljösanering och tung rivning. Detta i förhållande till priset har naturligtvis också betydelse vid val av rivningsentreprenör”, säger Martin. 

Delete kom in i ett tidigt skede av projektet vilket var viktigt och man kunde då tillsammans diskutera fram lösningar. Det var heller aldrig ett alternativ att dela upp rivningsjobbet på olika entreprenörer och hade varken blivit bättre eller billigare. På den här rivningen krävdes att en och samma entreprenör höll i ansvaret. 

 

“Slussen ingen homogen konstruktion”

Lars-Olof tillägger att Slussen inte är någon homogen konstruktion och skiljer sig därför från många andra rivningsjobb. Slussen består av många olika delar som kallas monoliter, exempelvis att dilfogar ligger lösa mot varandra vilket gör rivningsarbetet mer komplext. “Det här gjorde att rivningsarbetet måste ske i exakt rätt ordning. Förutsättningarna ändras dessutom ibland trots att man har en detaljerad rivningsplan och då skulle det bli ännu mera komplicerat om rivningsuppdraget hade lagts ut på flera entreprenörer. Skulle mot all förmodan göra saker i fel ordning då kan det hända grejer. Det får bara inte ske”, säger Lars-Olof. 

Under själva rivningsarbetena använde Delete på vissa uppdrag underentreprenörer som exempelvis Svenska Demoleringsgruppen, Norrdemo och Axelssons håltagning. För Deletes del är rivningsarbetena avslutade vid Slussen för den här gången. Dock drar som sagt ytterligare rivningsarbeten igång i anslutning till projektet efter jul i år.

I Professionell Demolerings rivningsspecial som publicerades i oktober förra året berättade vi en hel del om Delete, de olika förvärven och framförallt uppköpet av Demcom. För den som är intresserad hänvisar vi till vår hemsida www.professionelldemolering.se och PD 3-2016.

 

God tillgång på jobb men tuff konkurrens

När PD träffade Marko vid Slussen i april berättar han om en rad andra projekt som man arbetar med just nu eller som kommer att dra igång under året. Vid Henriksdals reningsverk river man två bassänger. Bassängerna sågas och bilas ner. Jobbet utförs för Lemminkäinen som i sin tur arbetar åt Stockholm Vatten. Här jobbar man med en Brokk 400, som inköpts för jobbet, en åtta tons grävare och håltagningsutrustning. Jobbet beräknas pågå i cirka sex månader. Marko berättar också om ett annat verkligt prestigeprojekt som man nu är i slutfasen av. “Åt Skanska har vi rivit fastigheten T30 i Gallerian i Stockholm. Här har vi lättrivit cirka 25 000 kvm. För ett år sedan rev vi i byggnad T33 i samma område”, berättar Marko. På T30 har man haft 25 man som mest. I kvarteret Orgeln i Sundbyberg lättriver man 40 000 kvm. Man har rotrivit hela huset och dessutom totalrivit de två översta våningarna. I kvarteret Baltic totalriver man åt Trifam Fastigheter. Totalt handlar det om 12 000 kubik rivningsrester. Just nu jobbar man med lättrivning och sanering medan tungrivningen tar vi vecka 16. Här blir det också en del höjdrivning men företagets Case 800 på 140 ton som räcker hela 46 meter. Man kommer även använda en Liebherr 954 på 60 ton. Båda maskinerna är förstås rivningsutrustade. Verktygen som används kommer från NPK. “Idag har vi främst verktyg från NPK, de levererar bäst och mest. Jag tror vi har 13 betongsaxar, 4 gripar och 3 pulveriserare bara från NPK”, säger Marko. Baltic-projektet beräknas vara klart omkring 10 juli.

Andra projekt är rivning av ett pannhus vid Holmens Bruk i Iggesund. Pannhuset är 70 meter högt och man sågar och lyfter ner hela konstruktionen då pannhuset är i drift från markplan och 35 meter upp. Vid rivning av pannbalkarna på 45 meters höjd lyfts en specialbyggd Hitachi 250 upp på balkarna.  Dock skall pannhuset bara rivas ner till 35 meter. Resten skall behållas. Ett annat riktigt gigantprojekt är rivningen av Götaälvsbron som Delete kammat hem via förvärvet av Demcom. Marko berättar att just nu jobbar man med smårivningar runt omkring bron som små broar, kajer och annat. “Det här kommer nog bli en av våra större projekt när själva huvudrivningen drar igång. Men det blir först 2019”, säger Marko. I Örebro har man dessutom fått uppdraget att riva två silopaket. Totalt handlar det om cirka 10 500 kubik betong. Även här kommer man, i sann “Lodab-anda”, lyfta upp en liten grävmaskin på toppen och riva sig nedåt tills man når med höjdrivarna. I Uppsala river man gamla slakteriet som handlar om cirka 25 000 kvm. Halva fastigheten ska totalrivas och sedan byggas till. “Utöver dessa större rivningar finns en rad andra mindre jobb i Göteborg och Stockholm samt i norra Sverige”, säger Marko.

Det är god tillgång på jobb just nu tycker Marko även om det var lite färre förfrågningar precis efter jul, men det verkar ha kommit igång igen. “Idag är det ganska korta puckar. Vi räknar på en massa jobb, sedan hör man inget och helt plötsligt så ringer beställaren och säger att nästa vecka måste vi träffas för att planera rivningen. Många projekt vet man inte om de ska bli av förrän det är dags att börja riva. Men läget ser jättebra ut. Fortsätter det så här kommer vi behöva både mera personal och mer utrustning”, säger Marko.

 

Korta fakta om Delete

Delete i Sverige har idag sitt huvudsäte i Umeå och sysselsätter totalt 300 anställda. Bolagets totala omsättning 2016, landade på ca 500 Mkr. Delete i Sverige ägs av finska Delete Group Oy som i sin tur ägs av danska private equity-bolaget Axcel. Verksamheten är inriktad på flera tjänstesektorer vilka är industrisanering, sprängsotning, rivning och betonghåltagning, återvinning, sanerings och skadeservice. Maskinpark består av allt från mindre och lättare maskiner för håltagningsutrustning, rivningsrobotar till tunga rivningsutrustade grävmaskiner på upp till 140 ton. Man har maskiner som kan riva upp till 46 meter. Samtliga maskiner är utrustade med nödvändiga verktyg såsom hydraulhammare, saxar, krossar, sorteringsgripar etc. Till detta skall läggas mobila krossar och siktar, lastmaskiner och specialutrustning för olika typer av saneringsarbeten. Delete är dessutom certifierade enligt ISO 9001 samt 14001 och blev under 2016 även certifierade enligt OHSAS18001. Bolaget har tillstånd att sanera asbest och PCB samt tillstånd att transportera farligt avfall på väg. Förvärvet av Demcom Demolition AB under 2016 innebar en ansenlig kapacitets och omsättningsökning. Delete har för avsikt att fortsätta växa både organiskt och genom nya förvärv under de kommande åren.

www.delete.se

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×