“Rivning med högtrycksvatten”

Publicerad 25/6, 2009

Enligt tradition publicerar tidningen Professionell Demolering sitt årliga tema om vattenbilning. De professionella aktörerna är i princip desamma. Men så sakteliga börjar flera aktörer som erbjuder professionella vattenbilningstjänster att dyka upp. Även på tillverkarsidan händer saker efter några år med ganska få nya innovationer. Tillverkaren Aquajet Systems redogjorde vid en presskonferens tidigare i år för företagets nya produkter.

Den Svenska vattenbilningsbranschen har alltid varit ganska enkel att överblicka, både ifråga om entreprenörer och tillverkare. Antalet företag som erbjuder professionella vattenbilningstjänster kan i princip räknas på en handens fingrar. De läsare som är bekanta med branschen vet att det främst handlar om Waterjet Entreprenad AB, Svensk Vattenbilningsteknik AB och E-Schakt Entreprenad AB. Tidigare fanns också bolaget Hydrodem med ägaren Torsten Scholle men denna verksamhet har numera uppgått i Waterjet Entreprenad.

Ökat intresse för vattenbilningstjänster
Men det finns fler företag som börjat erbjuda dessa tjänster. Rent allmänt har intresset ökat för att erbjuda tjänster där man med hjälp av högtrycksvatten bilar bort bl a gammal betong. Allt fler företag som traditionellt arbetar med olika typer av saneringsarbeten börjar intressera sig för mera avancerade betongreparationer där professionell vattenbilningsteknik ingår. Dessa företag som det främst handlar om är ISS Industriservice AB, Mitab, Sanvac, Allbläster, ETM Vattenbilning och Betonghåltagning, Blästermäster m fl.

ISS Industriservice AB
Sedan två år tillbaka har företaget ISS Industriservice AB tagit beslutet att i ökad grad satsa på professionella vattenbilningstjänster. Företaget vd Åke Söderberg berättar att man investerat i utrustning både från tillverkarna Conjet AB och Aquajet Systems AB. Man har en Conjet Robot 322 och en Conjet Robot 363 och två Aqua Cutter HVD från Aquajet Systems AB. I sortimentet finns även vattenbilningsramar från de båda tillverkarna.
“Under det senaste året har vi satsat målmedvetet på denna sektor och målet är att bli etablerade som en professionell vattenbilningsentreprenör fullt ut. Vi har både god kompetens med utbildade operatörer och totalt 11 lokalkontor i hela landet. Vi har en omfattande maskinpark med ett 40-tal högtryckspumpar på över 1000 bar. En stor del av saneringsutrustningen kan också användas för vattenbilningsändamål. Pumpar finns på alla lokalkontor medan robotarna flyttas mellan de olika projekten”, berättar Åke Söderberg.
Ansvarig för ISS Industriservice vattenbilningsverksamhet är Jörgen Boström som har lång erfarenhet från vattenbilning. ISS Industriservice AB omsätter idag omkring 350 miljoner kronor där industrisaneringstjänsterna dominerar. Vattenbilningsdelen omsätter i nuläget omkring 15 miljoner.
“Målet är att på kort sikt öka vår vattenbilningsverksamhet och att bli etablerade fullt ut som en professionell vattenbilningsentreprenör”, säger Åke.
Han berättar också att det finns ganska få svenska företag som jobbar med vattenbilning så är konkurrensen ganska hård. ISS Industriservice har främst siktat in sig på något mindre byggare men man levererar vattenbilningstjänster även till Vägverket, Banverket, Svevia, JM m fl.
“Vi hoppas på sikt att vi även skall få visa även NCC och Skanska vad vi går för”, avslutar Åke Söderberg på ISS Industriservice AB.
Bland de övriga entreprenörerna som relativt nyligen börjat satsa på vattenbilning hittar man professionell vattenbilningsutrustning, i dessa fall från Conjet, hos Mitab och Sanvac.

Waterjet Entreprenad
Men de företag som fortsatt dominerar vattenbilningsmarknaden är fortsatt de etablerade företagen. Waterjet Entreprenad AB, med huvudkontor på Lidingö och lokalkontor i Karlstad och Kåge, är det största i branschen. Antalet anställda är 55 personer och man har en stor maskinpark bestående av ett 25-tal pumpar, 10 fjärrstyrda robotar och 10 ramsystem och gejderutrustningar.
Waterjet Entreprenad har de största rikstäckande verksamheten inom professionell vattenbilning med många bl a bro- och kraftverksjobb ute i landet. Man utför sedan några år tillbaka i ökande omfattning även olika typer av industrisaneringar.
Man har också fortsatt ett förhållandevis starkt fäste i Stockholmsområdet även om satsningen på övriga landet inneburit en viss försvagning här. Just nu genomför man ett antal broreparationer och parkeringshus i Stockholm samt det något spektakulära jobbet på plattan på Arlanda internationella flygplats.
PD hade för en tid sedan förmånen att få besöka jobbet. Säkerheten är rigorös för att ta sig i på plattan på Arlanda och man behöver en sk ledsagare för att ta sig in. Niclas Sköld på Märsta Förenade såg till att PDs utsände tog sig in. Märsta Förenade har löpande många uppdrag på Arlanda och på detta jobb kör Niclas bl a grävmaskin. De som arbetar löpande på jobbet måste dock godkännas av ingen annan instans än SÄPO för att släppas in.
Jobbet på Arlanda består i att ersätta en 225 m lång betongränna med ett antal brunnar. Rännan är avsedd för att leda bort vatten och glykol från plattan där flygplanen står uppställda. Men rännan har sjunkit ner i underlaget och skall därför ersättas med ett antal spillvattenbrunnar. Till en början hade man räknat med att rännan enkelt skulle friläggas och lyftas upp. Istället visade det sig att underlaget vad betydligt mera solitt. Betongrännan är fastgjuten i underlaget och för att komma åt området för att planera avrinningen med brunnarna måste dels ett område på 50 cm i bredd och 20 cm i djup vattenbilas på vardera sida av rännan. Därefter bilas själva rännan bort med hjälp av rivningsrobotarna Brokk 180 och DMX 520 från rivnings- och håltagningsentreprenören MSF i Märsta.
Waterjet Entreprenad har två man på jobbet, Janne Axelsson som kommer från Waterjet Entreprenad Öst AB på Lidingö och Jan Nordström från Waterjet Entreprenad Väst AB i Karlstad. Tills sin hjälp använder man en Conjet Robot 363STD och tillhörande Power Pack.
Janne Axelsson på Waterjet Entreprenad Öst AB berättar att jobbet blev betydligt mera komplicerat än beräknat främst beroende på att konstruktionen visat sig vara annorlunda än vad huvudentreprenören Peab och beställaren Luftfartsverket beräknat från början. Underlaget bestod av mycket mera gjuten betong än vad man räknat med vilket bl a inneburit att jobbet kommer att ta mera tid än beräknat. Plattan skall klara att bära hela 225 ton vilket är vad en Boeing 747 väger därav mera förstärkt än vad man uppskattat initialt.
Området som vattenbilas består av betong med ett K-värde på ca 60 till 80 och dessutom är det välarmerat med en CC på 100 och armering i tre lager. Arbetet sker i tre etapper och startade i början av juni och skall vara klart i slutet av augusti vilket även inkluderar huvudentreprenören Peabs arbete med sättning av brunnar var sjunde meter och ny pågjutning av betong.
“Jobbet kanske för ögat inte ser så omfattande ut men det är ganska komplicerat. Dels är underlaget mycket hårt och dels är det viktigt att vi kan skapa en bra och stabil yta för ny pågjutning eftersom den måste kunna bära mycket höga laster. Tanken är också att ytan skall bli helt plan med effektiv avrinning”, säger Janne Axelsson.
Totalt är man sju personer på jobbet, två från Waterjet, två från MSF, två från Peab och Niclas Sköld från Märsta Förenade. Janne uppskattar massorna till ca 90 kubik avseende massor från vattenbilningen och drygt 100 kubik massor som rivningsrobotarna skapar.
Men Waterjet Entreprenad har mängder med andra jobb i gång. Man håller på med två P-husrenoveringar samt att man precis avslutat ett. Totalt har man bilat 3000 kvm i olika plan.
På Tegelbacken mitt i Stockholm är man inne på sista etappen i renovering av övre och nedre brobanor och påfarter. Ett stort jobb som pågått i tre år och som omfattar vattenfräsning, isoleringsborttagning på körbanorna och mycket vattenbilning kantbalkar bl a. I den sista etappen håller man bl a på med vattenfräsning av 4 000 m2.
Vattenbilningsrobotar som används på jobbet kommer från Conjet och Aquajet Systems. På järnvägsbron i Årsta fortsätter arbetet. Waterjet har fått hela etappen och här kör man främst med geijdersystem och handlans. Här är mycket arbete kvar och man räknar med att projektet kommer att pågå till 2011. Man har också renoverat en simhall i Strängnäs där man kört handlans på 3000 bar. Utöver dessa exempel på jobb finns åtskilliga fler och framförallt ett antal större löpande projekt ute i landet. Dessutom har man tillsammans med Peab renoverat delar av Tingstadstunneln i Göteborg. Man har arbetat i etapper och stängt av tunneln under korta perioder. Mycket maskiner och personalresurser har satts in. Delvis har man arbetat helger. Jobbet startade i våras och blir klart i slutet av sommaren. Arbetet har administrerats av kontoret i Karlstad.
Torsten Scholle på Waterjet, som PD pratar med, är dock ganska förtegen om dessa jobb var de pågår och vilken typ av jobb det handlar om.
www.wjet.net

Svensk VattenBilningsteknik AB
Svensk VattenBilningsteknik, SVB, är en annan av de professionella vattenbilningsentreprenörerna i landet som varit med sedan vattenbilningstekniken uppfanns i Sverige. SVB utvecklar själva det mesta av den utrustning man använder och arbetar med projekt över hela landet men i huvudsak i Mellan- och södra Sverige.
Sedan nära 15 år tillbaka utför SVB kontinuerligt olika typer av renoveringsarbeten i Göteborgs hamn. Främst handlar det om kajreparationer och till större delen är det geijderystem som används. Vattenbilningsrobotar används inte i så stor utsträckning på den här typen av jobb. Under den senaste tiden har uppdragen öka kraftigt och mellan fem till sex man sysselsätts kontinuerligt.
“Just nu har vi väldigt mycket på gång i Göteborgs hamn, ett hamnområde som är omfattande med en lång rad av hamnanläggningar efter varandra. Vi har ofta tre till fyra större jobb som pågår samtidigt. Ofta måste vi avbryta på ena stället p.g.a. att det kommer in båtar och då saxar vi mellan jobben. Det finns alltid något att göra här och mycket är på gång”, berättar Karl-Gustav Andersson på SVB.
Just nu arbetar man i Torshamnen och Skarviks oljehamn samt i Älvsborgshamnen. Sedan lång tillbaka har man eget kontor på hamnområdet. För tillfället renoverar man även ett parkeringshus på 1000 m2 i centrala Göteborg för beställaren Gatu & Väg Väst, GVV.
Sedan ett år tillbaka har man även startat upp ett nytt intressant projekt som löper på fyra år i Ringhals kärnkraftverk. SVB har erfarenhet från arbete på kärnkraftverk sedan tidigare och vet vad som krävs. Uppdragen på Ringhals är förlagda vintertid och består i att renovera sk rensbassänger som är fyra till antalet. Man tar en bassäng per år och man använder både robotar och geijdersystem. Ungefär två tredjedelar av jobbet utförs med geijdersystem. Alla vattenbilningsutrustning har specialtillverkats av SVB och skräddarsytts för just det här jobbet. Den första av de fyra rensbassängerna renoverades i vintras och tre återstår under de kommande tre vintrarna. Varje bassäng tar ungefär ett par månader att vattenbila och man arbetar från kl. 06.00 till 24.00. Fyra man från SVB arbetar med projektet.
Rensbassängerna ligger först i kylprocessen. Det är hit havsvattnet pumpas först för att rensas på skräp och annat som följt med vattnet in. Sedan kyls och pumpas vattnet vidare in i kylbassängerna. Varje bassäng mäter 15 m i längd, sex m i djup och ca fem meter i bredd. Botten är sluttande och arbetet att vattenbila bassängens ytor är ganska komplicerat. Dessutom är säkerheten rigorös på kärnkraftverket. Alla som kommer in eller ska ut kontrolleras mycket noggrant.
“Ringhals-jobbet bedömer vi som mycket intressant. Vi vill öka vår närvaro på kärnkraftverken i landet och har både erfarenhet och rätt utrustning för den här typen av jobb. Dessutom ligger jobbet i detta fall vintertid då vi traditionellt har lite lugnare med de övriga anläggningsjobben”, säger Karl-Gustav.
På Ringhals har man under förra vintern även gjort arbeten inom mera sk aktiva områden där radioaktiviteten är högre. Den här typen av jobb kräver skyddsutrustning fullt ut och all utrustning måste saneras noggrant innan den tas på utsidan kärnkraftverket.
Som sagt så tillverkar SVB det mesta av sin utrustning eftersom mycket är sk special. Man har däremot en hård arbetsbelastning just nu så man väljer i större utsträckning att köpa viss utrustning. Bland annat har man nyligen förvärvat två Power Packs från Aquajet Systems.
Konkurrensmässigt bedömer SVB situationen som oförändrad. Däremot är det i nuläget något fler traditionella anläggningsjobb 2009 jämfört med 2008 som exempelvis broreparationer.
SVB har sedan en tid tillbaka uppdaterat sin hemsida där man kan läsa mer om företagets verksamhet.
www.svenskvattenbilningsteknik.se

E-Schakt Anläggning AB
En svensk vattenbilningsaktör som har en stark utveckling framförallt i Stockholm med omnejd är E-Schakt Anläggning AB. Man har inte arbetat med vattenbilning lika länge som konkurrenterna men det har ändå hunnit bli 10-talet år i branschen. Vattenbilningsverksamheten representerar dock bara ca 15 procent av den totala anläggningsverksamheten som omfattar totalentreprenader inom gatu-, väg, bro och tunnelarbeten m m. Vattenbilningsverksamheten ingår ofta som en del i det totala åtagandet och är förlagt i ett eget bolag kallat E-Schakt Entreprenad AB. Men det händer även att man utför rena vattenbilningsentreprenader åt exempelvis NCC, Skanska, JVAB m fl. E-Schakt Entreprenad AB är den största enheten i en grupp av företag på fem. Under 2008 omsatte entreprenaddelen omkring 185 miljoner och man sysselsatte 98 man. Dessutom hyr man löpande in en hel del tjänster, bl a även vattenbilningstjänster från företaget MITAB.
VD och ägare av E-Schakt är Kjell Robsahm som berättar att bolaget ofta jobbar med stora omfattande projekt i Storstockholm där vattenbilningen ingår som en del. Som vanligt arbetar man på många håll i stockholmsområdet. Just nu i Muskötunneln. Här gör man hela arbetet, d v s vattenbilar samtliga ytor och sprutar ny betong. Man fick kontraktet framförallt p g a att man har stor kapacitet och kunde erbjuda en ren och snygg lösning där tunneln hålls öppen även under arbetets gång som sker nattetid mellan 18.00 till 05.00. Man vattenbilar ungefär 400 m2 per natt. Ett viktigt argument i E-Schakts vattenbilningsupplägg är hur man tar hand om och sedimenterar spillvattnet. Man har idag fyra 20-fots containrar med en sedimenteringslösning som man utvecklat själva. Vattnet från vattenbilningen leds in i containern där det får cirkulera och leds genom ett antal makadamfilter och fiberdukar som ligger lindat i olika lager. Med detta system kan man dessutom tillföra kolsyra som inte funkar i andra typer av sedimenteringsanläggningar.
“Vattnet blir så rent att det går att dricka”, berättar Kjell Robsahm.
Sedimenteringssystemet används på projekt över hela Stockholm med stor framgång. När vattnet är färdigsedimenterat leds det ut i dagvattnet.
I Muskötunneln skall 5000 m2 yta bilas och ny betong skall läggas på. E-Schakt har totalentreprenaden och för vattenbilningen använder man två Conjet Robot 364 med s.k. multipurposarm (MPA). Projektet kommer att ta ungefär fem veckor.
På centralbroarna mitt inne i Stockholm genomför man sista etappen. Man river av hela bron, lägger nytt tätskikt, reparerar kantbalkar, gör nytt dagvattensystem, katastrofsystem m m. Totalt handlar det om 10 000 kvm som skall vattenbilas. Man arbetar snabbt. Under de 24 första timmarna hade man rivit av hela bron för att sedan kunna dra igång med vattenbilning, lägga skyddsbetong, asfalt och isolering. Från början när jobbet drog igång för några år sedan var det 30 000 m2 och nu återstår som sagt 10 000 m2. Den 15 september skall bron öppnas för trafik igen.
På jobbet arbetar två Aquajet HDW Evolution vattenbilningsrobotar, en Conjet Robot 322 samt ytterligare en Conjet Robot 322 inhyrd från företaget MITAB.
“Vi samarbetar ganska ofta med MITAB som är ganska nya då det gäller vattenbilningsbiten. Men det gör ett kanonbra jobb och vi tar in deras tjänster så ofta vi kan”, säger Kjell.
Samtliga robotar kör med rotor på jobbet men man kör också med enkel och dubbellans. På detta jobb används dessutom, med stor framgång, den nya ljud- och vibrationsdämpade Power Packen Ecosilence från Aquajet Systems som vi berättat om.
Totalt är man 30 personer på Centralbroarna och 15 på Muskö-jobbet.
Sedan lägger man sista handen vid renoveringen på Lidingöbron som på gått några somrar. Här skall man renovera 10 000 m2. Man skall dessutom bila ca 400 m kantbalk och ramar. Projektet startade redan i april och man beräknas vara klara i oktober. I nuläget är det inte bestämt vilka vattenbilningsmaskiner man kommer at använda.
Andra jobb som kan nämnas är att man på väg E76 i höjd med Skogås skall bila åtta fogar och ett antal lagerpallar. Projektet drar igång inom några veckor. Vid Zürich-garaget inne i stan har man bilat 11 000 m2 parkeringsdäck i två plan. Man har bilat bort en kantbalk på Kungsbron på 30 m och ersatt den med en fog.
E-Schakt är mycket starka i Stockholm men målet är att även åta sig flerjobb ute i landet.
“Vi har både stor kapacitet i en lång rad av utrustningar och vi har dessutom ett stort kunnande. Vi gör redan idag en del jobb ute i landet. Senast var vi i Örnsköldsvik och renoverade ett plan på 5 000 m2 i Stadhusgaraget. Dessutom fräste vi några fogar som var injekterade och inte fick vattenbilas”, berättar Kjelle.
Listan på jobb kan göras lång så man upplever i nuläget inte att landet befinner sig i lågkonjunktur. Däremot är kanske inte framförhållningen lika god som tidigare.
Bolaget upplever inte så stor konkurrens inom området då man ofta åtar sig totalentreprenader och är förhållandevis ensamma om jobben, enligt Kjell Robsahm.
“Vårt upplägg är att vi tar åt oss hela entreprenaden ifall exempelvis en bro skall repareras och vi ansvarar för hela jobbet. Det är väldigt bekvämt för kunden och vi är snabba och smidiga”, tillägger han.
På de flesta jobb är man därmed huvudentreprenör och man handlar direkt med slutbeställaren. Men det händer också att man är underentreprenör av endast vattenbilningstjänster till de större bygg- och anläggningsföretagen. All vattenbilningsutrustning köps fabriksbyggd, man bygger därmed inget själva. Robotarna och ramar kommer som nämnts både från Aquajet Systems och Conjet medan pelarringar och geijdersystem beställs från Aquajet Systems. För en tid sedan bilade man 12 pelare på åtta meters höjd med pelarringar från Aquajet.
www.e-schakt.se

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×